Лєонов Сергій Вячеславович

Лєонов Сергій Вячеславович   Проректор
Української академії банківської справи
професор, доктор економічних наук.

Контактна інформація:

Тел. +38 (0542) 665-002.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Facebook   Linkedin

Дні та часи прийому:
перша і третя середа кожного місяця,
з 16:00 до 18:00

Біографія

Народився на Сумщині у 1976 році.

Закінчив економічний факультет Сумського державного університету (1999 р.). кандидат економічних наук зі спеціальності 08.02.02 – Економіка та управління науково-технічним прогресом (2003 р.), доцент кафедри менеджменту (2006 р.), доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит (2010 р.), професор кафедри фінансів (2012 р.).

Дисципліни: Інвестування, Інвестиційний аналіз.

Сфера наукових інтересів: банківська справа, інвестування, відтворювальні процеси в економіці, ризик-менеджмент, інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність.

Головний редактор журналу "Public and Municipal Finance".

Член редакційної колегії наукового фахового видання "Вісник Української академії банківської справи".

Опубліковано понад 130 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1.   Kozmenko Serhiy, Vasil'yeva Tetyana, Leonov Serhiy. The structuring of components of the net domestic product according to the innovation criterion // "Innovative Marketing". Volume 6, Issue 4, 2010 – Р. 30-41
 2. Vasil’eva T. Leonov S. Ostapenko L. World financial crisis and Ukraine // World financial crisis: causes, consequences, ways of overcoming – Sumy. – Business Perspectives. – 2009. – 427 p.
 3. Лєонов, С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи України [Текст] : монографія / С. В. Лєонов. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 375 с.
 4. Лєонов С.В. Використання інвестиційного потенціалу банків у фінансовому забезпеченні інноваційного розвитку в Україні / Лєонов С.В. // Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред.. Т.А.Васильєвої, В.Г. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.178-199.
 5. Леонов С.В., Вязовченко Л.В. Международний маркетинг. Банковский маркетинг. Контроллинг / Менеджмент для магистров: учеб. Пособие /Под ред. д.е.н., проф. Епифанова А.А., д.е.н., проф. Козьменко С.Н. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2003. – 762 с.
 6. Леонов С.В. Учет риска при оценке эффективности инновационных проектов // Риск-менеджмент инноваций Сумы: "Деловые перспективы", 2005. – 260 с.
 7. Лєонов С.В. Проблеми та перспективи використання інвестиційного потенціалу банківської системи в забезпеченні соціально-економічного розвитку міста / Лєонов С.В. // Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / Монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої ; [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, О. Ф. Ба-лацький та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 270 с.
 8. Лєонов С.В. Науково-методичні підходи до розуміння сутності економічної категорії "інвестиції" / Лєонов С.В. // Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / Монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої ; [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С.М.Козьменко та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”. 2009. – 264 с.
 9. Леонов С.В. Комплексный сравнительный анализ методик принятия инвестиционных решений в условиях различных экономических систем с точки зрения их влияния на стимулирование НТП // Инвестиционные решения и управление НТП: Монография / Под. ред. д.э.н., проф. С.Н. Козьменко - Сумы: ИТД „Университетская книга”; ООО „КИК „Деловые перспективы” 2005. – 158 с., С. 86-108.
 10. Леонов С.В. Основные подходы к оптимизации сроков службы техники // Амортизация и оптимальне сроки службы техники. Монография / Козьменко С.Н., Васильева Т.А., Ярошенко С.П. и др. – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – 223 с.
 11. Леонов С.В. Концепция технологических укладов и ее роль в исследовании механизма цикличности // Циклы воспроизводства капитала: Монография / С.Н.Козь-менко, Т.А.Васильева, И.Д.Скляр и др. – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – 221 с.
 12. Леонов С.В. Особенности инновационной деятельности в условиях трансформационной экономики Украины // Потенциал инновационного развития предприятия: Монография / Под. ред. д.э.н., проф. С.Н. Козьменко – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – С. 65-74.
 13. Леонов С.В. Особенности расчета и применения чистой текущей стоимости как критерия принятия инвестиционных решений // Збірник наукових праць Сумського державного університету / Механізм регулювання економіки, економіка підприємства та організація виробництва. – 2000. – Випуск 2. – С.145-151.
 14. Леонов С.В., Васильева Т.А. Совершенствование механизма учета фактора времени в инвестиционных расчетах // Вісник Української академії банківської справи. –2001.- №1(10). – С. 31-36.
 15. Леонов С.В., Боронос В.Н. Показатель периода окупаемости инвестиций как критерий принятия инвестиционных решений с учетом экологической ориентированности проекта // Вісник СумДУ.– 2001 – № 6(27)-7 (28). – С.84-89.
 16. Леонов С.В., Боронос В.Н. Показатель бухгалтерской рентабельности инвестиций как критерий принятия инвестиционных решений с учетом экологической ориентированности проекта // Збірник наукових праць Сумського державного університету / Механізм регулювання економіки, економіка підприємства та організація виробництва. – 2000. – Випуск 3. – С.98-102.
 17. Леонов С.В., Васильева Т.А. Сравнительный анализ подходов к определению ставки дисконтирования в рыночно ориентированных и традиционных методиках оценки экономической эффективности инвестиций // Вісник СумДУ.– 1999. – № 3(14). – С.89-92.
 18. Козьменко С.М., Васильєва Т.А., Леонов С.В. Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень // Економіст. – 2001. – №6. – С.52-57.
 19. Леонов С.В. Оценка нормативных сроков службы и индивидуальных сроков эксплуатации техники // Вісник СумДУ.– 2002 – № 7 (40). – С.166-174.
 20. Леонов С.В. Выбор нормативных сроков службы техники при управлении научно-техническим прогрессом // Збірник наукових праць Сумського державного університету / Механізм регулювання економіки, економіка підприємства та організація виробництва. – 2001. – Випуск 3-4. – С.166-178.
 21. Боронос В.Н., Васильева Т.А., Леонов С.В. Модифицированная чистая текущая стоимость как разновидность математического моделирования инвестиционных процессов // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.. Володимира Даля. – 2002. – №2(48). – С.8-12.
 22. Особенности управления научно-техническим прогрессом в условиях трансформации экономики Украины.// Вісник Української академії банківської справи. – 2001.- №2(11). – С. 52-57
 23. Нечепуренко В.Н., Леонов С.В. Основные подходы к измерению темпов научно-технического прогресса // Вісник Української академії банківської справи. – 2002.- №1(12). – С.81-86.
 24. Козьменко С.Н., Леонов С.В. Определение оптимальных сроков функционирования основных фондов промышленных предприятий // Збірник наукових праць Сумського державного університету / Механізм регулювання економіки, економіка підприємства та організація виробництва. – 2002. – Випуск 1. – С.146-152
 25. Леонов С.В., Васильева Т.А. Оптимизация срока эксплуатации техники на предприятии как фактор активизации инновационно-инвестиционной деятельности // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Фінерт, 2002. – С. 145-146.
 26. Леонов С.В., Васильева Т.А. Система показателей сроков эксплуатации техники как инструмент управления научно-техническим прогрессом // Збірник наукових праць Сумського держа-вного університету „Механізм регулювання економіки, економіка підприємства та організація виробництва”. – 2002. – Випуск 3-4. – С. 178-186.
 27. Леонов С.В., Диденко О.Н. Учет рисков инноваций в рамках метода корректировки нормы дисконта // Механізм регулювання економіки. – ВТД „Університетська книга”, – 2005. – №1. – С. 77-83
 28. Леонов С.В., Гриценко Л.Л Моделирование организационно-экономичекого механизма ин-вестиционного проектирования // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ. – 2005. – №5(87). – С. 118-123.
 29. Лєонов С.В., Грищенко О.С. Удосконалення методичних аспектів інвестиційного менеджменту в банках// Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 3(18). – С.62-65.
 30. Лєонов С.В., Грищенко О.С. Проблеми визначення сутності управління інвестиційною діяльністю банків // Економіка Крима. – 2007. – № 20. – С. 28-31
 31. Лєонов С.В., Олексіч Д.В. Термінологічні проблеми визначення поняття „банківський бізнес”// Третя Міжнародна науково-практична конференція „АЛЬЯНС НАУК: вчений – вченому”: Збірник наукових праць. – Том 1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – С.44-46.
 32. Лєонов С.В., Олексіч Д.В. Проблеми визначення вартості банківського бізнесу в Україні// Фінансові механізми сталого економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Харків: ХІБМ, 2007. – С.278-280.
 33. Лєонов С.В., Грищенко О.С. Оцінка ефективності суспільно значущих інвестиційних та інноваційних проектів // Вісник Донецького університету, сер.В: Економіка і право, спецвипуск, Т.1. – 2006. – С.151-157.
 34. Лєонов С.В., Грищенко О.С. Управління ризиками при здійсненні операцій проектного фінансування комерційними банками // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.21. / УАБС НБУ; Ін-т економіки НАН України; Академія економічних наук України; – Суми: УАБС НБУ, 2007, С. 120-124.
 35. Леонов С.В., Олексич Д.В. Проблемы расчета денежного потока банковского бизнеса // БИЗНЕС ИНФОРМ. – 2007. – №12 (2). – С.141-144.
 36. Лєонов С.В., Олексіч Д.В. Оцінка вартості банківського бізнесу // Вісник СумДУ. – 2008. – №1. – С.155-160.
 37. Леонов С.В., Гриценко Л.Л., Скляр Определение порогового значения периода окупаемости инвестиций // Вісник УАБС. – 2007. – №2 (23). – С. 112-117.
 38. Леонов С.В., Гриценко Л.Л. Обоснование необходимости многоуровневого подхода к инве-стиционному проектированию в Украине // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Випуск 22. – Суми: ДВНЗ „УАБС НБУ”, 2007. – С. 30-34.
 39. Лєонов С.В., Кривич Я.М. Проблеми формування інноваційного потенціалу банків України // Наука й економіка. – 2008. – Випуск 1(9). – С.253-260.
 40.   Козьменко С.М., Лєонов С.В. Проблеми та перспективи розвитку спеціалізованого інвести-ційного банкінгу // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 5 (20). Частина 1. – редкол.: Відп. ред. д.е.н., проф. Герасімчук З.В. – Луцьк, 2008. – 357 с. – С. 251-270.
 41. Лєонов С.В., Кривич Я.М. Комплексний підхід до управління інноваційним потенціалом банку // // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки – 2009. – випуск 22. Частина ІІ. – С. 45-49.
 42. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В. Суб’єкти інвестиційного ринку: характеристи-ка, повноваження, проблеми функціонування // Вісник СНАУ, 2009
 43. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Олексіч Д.В. Механізм розрахунку чистого грошового потоку банківського бізнесу // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – №1(26). – С.29-34.
 44.   Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Олексіч Д.В. Формалізація окремих тенденцій розвитку бан-ківського бізнесу в Україні// Вісник СумДУ. – 2009. – №2. – С…
 45. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Олексіч Д.В. Система оцінки вартості банківського бізнесу: сутність, складові, взаємозв’язок між елементами // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №2. – С.136-141.
 46. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Олексіч Д.В. Класифікація факторів формування вартості ба-нківського бізнесу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збір-ник наукових праць. Вип. 26. – 28-36.
 47. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В.Сутнісний аналіз інвестиційного ринку та його ролі у функціонуванні економічної системи // Вісник Харківського національного технічно-го університету сільського господарства : Економічні науки. Вип.. 85. – Харків: ХНТУСГ. – 2009. – С.16-22.
 48. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В. Інвестиційний ринок України: проблеми та пе-рспективи розвитку / Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В. // Економічний простір: збірник наукових праць. – №28/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 77-85.
 49. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В. Суб’єкти інвестиційного ринку: характеристи-ка, повноваження, проблеми функціонування // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія «Економіка та менеджмент». – 2009. – Випуск 5(36). – С.3-9.
 50. Леонов С.В., Коваленко Е.В. Теория Модильяни-Миллера в определении оптимальной структуры капитала // Тезисы докладов научно-практической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов экономического факультета Сумского государственного университета. – Сумы: Ред.-издат. отд. СумГУ, 2000.- С.126-127.
 51. Леонов С.В. Сравнительный анализ методических рекомендаций по определению эконо-мического эффекта инвестиций // Тезисы докладов научно-практической конференции пре-подавателей, сотрудников, аспирантов и студентов экономического факультета Сумского го-сударственного университета. – Сумы: Ред.-издат. отд. СумГУ, 2001.- С.163-164.
 52. Лєонов С.В., Васильєва Т.А. Управліня НТП на основі створення системи показників тер-мінів служби техніки // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління/ Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - К.: Пошу-ково-видавниче агентство „Книга Пам’яті України”, 2003. – 550 с., С.433-434.
 53. Лєонов С.В., Грищенко О.С. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні // Розви-ток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції вчених, викладачів та прак-тичних працівників, 16-17 лютого 2006 р. Т.1 – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – С.143-145.
 54. Лєонов С.В. Проблеми визначення інвестиційного потенціалу банків// Проблеми і перспек-тиви розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науко-во-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): У 2-х т. – Т.2. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С.9-10.
 55. Лєонов С.В., Олексіч Д.В. Термінологічні проблеми визначення поняття „банківський біз-нес”// Третя Міжнародна науково-практична конференція „АЛЬЯНС НАУК: вчений – вче-ному”: Збірник наукових праць. – Том 1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – С.44-46
 56. Лєонов С.В. Використання інвестиційного потенціалу банків як організаторів інтегрованих структур бізнесу // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки і практики. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 р. – Х. : ФОП Александрова К.М.;ВД «ІНЖЕК», 2008. – С. 224-226.
 57. Лєонов С.В Сучасні проблеми використання інвестиційного потенціалу банків для фінан-сування реального сектора економіки України// Збірник тез доповідей за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (15 жовтня 2008 р.). – Тернопіль. – ТНЕУ, рада молодих вчених. – 2008. – С. 120-122.
 58. Лєонов С.В Банківське інвестування: взаємозв'язок економічних категорій // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави». – Том 1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С.59-61.
 59. Лєонов С.В Інвестиційні пріоритети розвитку банків України// І Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття»: Збірник наукових праць. – Том 5. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 48-49.
 60. Лєонов С.В. Вдосконалення механізмів державного регулювання банківського інвесту-вання // Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності: Матеріа-ли ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 17-19 жовтня 2008 р. – Сімферополь: видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2008. – С. 257-259.
 61. Лєонов С.В. Роль міжнародних фінансів-кредитних установ на ринку інвестування України // Материалы Четвертой международной научнво-практической конференции «Украина и мировое сообщество: теория и практика хозяйствования» (312 октября – 01 ноября 2008 го-да). – Симферополь: ЧП «Передприятие Феникс», 2008. – С. 168-169.
 62. Лєонов С.В. Порівняльний аналіз кредитної та інвестиційної діяльності банків в контексті використання їх інвестиційного потенціалу // Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі»: Збірник наукових праць. – Том 1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 62-65.
 63. Лєонов С.В. Функції банків на ринку інвестування // Materialy IV mezinarodni vedecko-prakticka conference “Zpravy vedecke ideje – 2008”. Dil 1. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Scienc” s.r.o – stran. 10-12.
 64. Леонов С.В. Специфика управленческого учета инвестиционной деятельности банков в Украине // Международные и национальные особенности прикладной экономики: сборник статей ІІ Международной научно-практической конференции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2008. – С. 44-46.
 65. Лєонов С.В. Інвестиційний потенціал банківської системи України: проблеми і перспективи // Материали за 4-а международна научна практична конференция «Бъдещето проблемите на световната наука». Том 1. Икономики. – София, «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 2008. – С.18-20.
 66. Лєонов С.В. Інформаційні ресурси як складова інвестиційного потенціалу банків // Збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Еко-номічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенде-нції глобалізації» (26 – 27 лютого 2009 р.). Частина 2. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Еконо-мічна думка», 2009. – С. 121-123.
 67. Лєонов С.В. Систематизація факторів, що обмежують інвестиційну діяльність банків // Роз-виток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіран-тів та молодих вчених (31 жовтня 2008 року, м. Тернопільський національний економічний університет). М. Тернопіль. 2008 рік. –233 с. – С. 111-113.
 68. Лєонов С.В. Проблеми формування кадрової складової інвестиційного потенціалу банків України // Труди VI міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимі-зація економічних процесів» «Оптимум-2008» – 240 с. – С. 223-224.
 69. Лєонов С.В. Використання інвестиційного потенціалу банків як організаторів інтегрованих структур бізнесу // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки і практики. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 р. – Х. : ФОП Александрова К.М.;ВД «ІНЖЕК», 2008. – С. 224-226.
 70. Лєонов С.В. Сучасні тенденції спеціалізованого інвестиційного банкінгу // Міжнародна ба-нківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.). Том 2. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 8-11.
 71. Лєонов С.В. Ресурсна база українських банків: шляхи зміцнення інвестиційного потенціа-лу// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Націо-нального банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – Т.1. – С. 33-34.
 72. Лєонов С.В. Оціночні рівні інвестиційного потенціалу банківської системи // Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України : Матеріали ХІІ Всеукраїнської на-ук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Севастополь, 14-17 жовтня 2009 р. – Севастополь : Вид-во СевДУ, 2009. – С.41-42.
 73. Васильєва Т.А., Лєонов С.В. Суб’єктно-об’єктний взаємозв’язок банківської системи та ри-нку інноваційного інвестування // Збірник тез доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». 1-3 жовтня 2009 року. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2009. – С. 272-274.
 74. Лєонов С.В. Обґрунтування провідної ролі банківської системи України в механізмі еконо-мічного зростання через формалізацію структури фінансового ринку // Проблеми і перспек-тиви розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїн-ської науково-практичної конференції (12-13 листопада 2009 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку Украї-ни». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т.1. – С. 97-100.
 75. Лєонов С.В. Роль та місце інвестиційного потенціалу банківської системи в механізмі за-безпечення ефективного суспільно-економічного відтворення //Збірник матеріалів матеріа-лів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація суспільного се-ктору економіки в умовах глобальних змін», Тернопіль, 22-23 жовтня 2009р. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ, 2009. С.94-98.
 76. Лєонов С.В. Інвестиційний та науково-технічний потенціали: напрямки взаємозв`язку // Міжнародне науково-технічне співробітництво: матеріали VII всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, НТУ КПІ, 2009.– 268 с. – С. 42.
 77. Лєонов С.В. Інформаційні ресурси як складова інвестиційного потенціалу банків // Збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Еко-номічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенде-нції глобалізації» (26 – 27 лютого 2009 р.). Частина 2. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Еконо-мічна думка», 2009. – С. 121-123.
 78. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В. Інвестиційний ринок України: проблеми та пе-рспективи розвитку // Економічний простір: збірник наукових праць. – №28/1. – Дніпропет-ровськ: ПДАБА, 2009. – С. 77-85.
 79. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В. Сутнісний аналіз інвестиційного ринку та його ролі у функціонуванні економічної системи // Вісник Харківського національного технічно-го університету сільського господарства : Економічні науки. Вип.. 85. – Харків: ХНТУСГ. – 2009. – С.16-22.