Аспірантура та докторантура

Аспірантура здійснює підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних та наукових кадрів (  положення) – кандидатів наук, докторів наук зі спеціальностей 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит та 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.

Громадяни інших держав можуть бути прийняті до аспірантури на підставі договорів, що укладаються з вищими навчальними закладами, або відповідно до міждержавних і міжурядових угод.

Вступники подають такі документи:

 1. заяву на ім’я ректора академії;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. список опублікованих наукових праць і винаходів вступники до аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферати з обраної ними наукової спеціальності;
 4. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з додатком (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);
 5. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за їх наявності);
 6. рекомендацію вченої ради або Державної екзаменаційної комісії (для випускників академії);
 7. дві фотокартки 3Х4;
 8. копію довідки про ідентифікаційний код;
 9. копію паспорта.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії і однієї з іноземних мов (англійської, німецької) в обсязі програми для вищих навчальних закладів.

Вступники до докторантури подають такі документи:

 1. заяву на ім’я ректора академії;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. список опублікованих наукових праць і винаходів з додатком ксерокопій статей;
 4. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з додатком;
 5. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);
 6. копію атестата про присвоєння вченого звання доцента;
 7. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 8. копію довідки про ідентифікаційний код;
 9. дві фотокартки 3Х4.
 10. копію паспорта.

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня подаються вступником особисто.

  Методичні рекомендації з іноземної мови для аспірантів, стажистів та здобувачів.

  Методичні рекомендації з філософії для аспірантів, стажистів та здобувачів.

  Програма вступного іспиту до аспірантури 2016.

   Програма кандидатського іспиту 2016.

  Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 08.00.08 - “Гроші, фінанси і кредит”

  Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

   Методичні рекомендації по підготовці до складання кандидатського іспиту з філософії.

Програма підготовки передбачає:

 • навчання за індивідуальними планами;
 • висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій;
 • використання наукової бази академії;
 • забезпечення науковою та навчально-методичною літературою;
 • публікацію наукових досліджень у збірнику наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» та науково-практичному журналі «Вісник Української академії банківської справи».

На сьогодні в аспірантурі навчається 56 аспірантів та здобувачів (  теми дисертацій):

аспіранти з відривом від виробництва – 31 особа, в тому числі:

 • за рахунок НБУ – 29 осіб;
 • на комерційних умовах – 2 особи;

аспіранти без відриву від виробництва – 24 особи, в тому числі:

 • за рахунок НБУ – 10 осіб;
 • на комерційних умовах – 14 осіб;

здобувачі – 1 особа, в тому числі:

 • за рахунок НБУ – ;
 • на комерційних умовах – 1 особа.

Матеріально-технічна база, професорсько-викладацький склад та науково-організаційна структура УАБС відповідають вимогам підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів зі спеціальностей 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит та 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Фахівці з цієї наукової спеціальності готуються для роботи у Національному банку України, комерційних банках та структурах державних організацій, на промислових підприємствах, у науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах.

Напрямком наукового дослідження Української академії банківської справи є науково-дослідна робота за темами: "Функціонування банківської системи під впливом іноземного капіталу", "Дослідження формування страхового ринку України", "Реформування фінансової системи України в умовах євро інтеграційних процесів".