Науково-методологічний семінар молодих науковців

Відповідно до розпорядження ректора академії №02-з від 10.01.2011 р. розпочинає свою роботу науково-методологічний семінар "Застосування математичних методів у дослідженні економічних проблем".

Керівник – д.е.н., проф. Козьменко О.В.

Заступник керівника – к.е.н., доц. Кузьменко О.В.

Секретар – к.е.н., асистент Бойко А.О.

   

Мета семінару – забезпечення ефективного застосування математичного інструментарію при здійсненні економічних досліджень, у першу чергу підвищення ефективності використання економіко-математичних методів у процесі дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеню кандидата і доктора економічних наук зі спеціальностей "08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит" та "08.00.03 – Економіка та управління національним господарством".

Аудиторія – науково-педагогічні працівники академії, аспіранти, магістранти.

Перелік тем для розгляду на семінарі:

 1. Концептуальні підходи до використання математичного апарату з метою управління і оптимізації економічних явиш та процесів:
  1. Сутність моделювання як методу наукового пізнання.
  2. Особливості та принципи математичного моделювання.
  3. Основні дефініції економіко-математичного моделювання.
  4. Особливості економічних спостережень і вимірів.
 2. Формалізація основних етапів побудови економіко-математичних моделей:
  1. Постановка економічної проблеми та розроблення концептуальної моделі.
  2. Розроблення математичних моделей.
  3. Реалізація моделі у вигляді пакету прикладних програм (ППП) та проведення розрахунків.
  4. Перевірка адекватності моделі.
  5. Аналіз числових результатів та прийняття відповідних рішень.
 3. Принципи побудови економетричних моделей:
  1. Основні задачі економетрії.
  2. Парна лінійна регресія. Метод найменших квадратів.
  3. Множинна лінійна регресія. МНК
  4. Випадкові збудники в рівнянні лінійної регресії.
  5. Економетричний аналіз лінійної функції регресії.
 4. Застосування апарату диференціального числення при дослідженні економічних проблем.
 5. Моделювання економічних процесів на основі застосування апарату теорії ймовірностей.
 6. Використання елементів математичного аналізу як основи економіко-математичних методів і моделей дослідження операцій.
 7. Сучасні методи і підходи статистичного аналізу даних економічних досліджень.
 8. Економіко-математичне моделювання на базі застосування апарату нечіткої логіки.
 9. Найпоширеніші математичні методи і моделі в різних сферах економіки (метод дослідження у менеджменті і маркетингу на основі формалізації потреб споживачів):
  1. Постановка економічної проблеми та розроблення концептуальної моделі.
  2. Розроблення математичних моделей.
  3. Реалізація моделі у вигляді пакету прикладних програм (ППП) та проведення розрахунків.
  4. Перевірка адекватності моделі.
  5. Аналіз числових результатів та прийняття відповідних рішень.
 10. Найпоширеніші математичні методи і моделі в різних сферах економіки (модель оптимізації діяльності перестрахових компаній на основі адаптації моделей Карно і Стакельберга):
  1. Аналіз Карно.
  2. Аналіз Стакельберга.
  3. Постановка економічної проблеми та розроблення концептуальної моделі.
  4. Розроблення математичних моделей.
  5. Реалізація моделі у вигляді пакету прикладних програм (ППП) та проведення розрахунків.
  6. Перевірка адекватності моделі.
  7. Аналіз числових результатів та прийняття відповідних рішень.
 11. Моделювання рейтингової оцінки впливу інвестиційної діяльності банку на його конкурентну позицію на основі використання дискримінантного та кластерного аналізу:
  1. Постановка економічної проблеми та розроблення концептуальної моделі.
  2. Розроблення математичних моделей.
  3. Реалізація моделі у вигляді пакету прикладних програм (ППП) та проведення розрахунків.
  4. Перевірка адекватності моделі.
  5. Аналіз числових результатів та прийняття відповідних рішень.
 12. Математичні моделі як інструменти аналізу та управління ризиком в економіці:
  1. Поняття ризику, його місце в економіці.
  2. Методи якісного та кількісного аналізу ризику.
  3. Метод аналогій, аналіз чутливості, аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання (самостійна робота).
  4. Приклад аналізу та управління ризиком у банківській справі (методика НБУ оцінки ризиків легалізації кримінальних доходів).
 13. Методи зниження ризиків, які виникають в економіці:
  1. Принципи менеджменту ризику.
  2. Класифікація ризиків за способом мінімізації.
  3. Диверсифікація як спосіб зниження ризику.
 14. Симплексний метод, як найбільш поширений метод розв'язування економічних задач:
  1. Початковий опорний план.
  2. Перехід від одного опорного плану до іншого.
  3. Оптимальний розв'язок.
  4. Критерій оптимальності плану.
  5. Розв'язування задачі лінійного програмування симплексним методом.
 15. Використання нелінійного програмування з метою формалізації складних економічних закономірностей:
  1. Постановка задачі нелінійного програмування; основні труднощі в задачах нелінійного програмування.
  2. Класичний метод оптимізації: метод множників Лагранжа.
 16. Методи прогнозування часових рядів:
  1. Основні поняття і попередній аналіз рядів динаміки.
  2. Перевірка гіпотези про існування тренда.
  3. Прогнозування тенденцій часового ряду за середніми характеристиками.
  4. Прогнозування тенденцій часового ряду за механічними методами.
  5. Прогнозування тенденцій часового ряду за аналітичними методами.

Доповідачі по кожній темі оголошуються на сайті новин УАБС.

Розширений зміст тем, текст та література розміщуються в електронному вигляді.

Формальна структура науково-методологічного семінару:

 • проведення засідань 2 рази в місяць (оголошення окремо), з яких одне засідання – лекція за плановою темою, друге – доповіді аспірантів та здобувачів наукового ступеню кандидата або доктора економічних наук стосовно формалізації результатів власного дослідження в математичній інтерпретації.