Буряк Анна Володимирівна

Буряк Анна Володимирівна

доцент кафедри банківської справи,
кандидат економічних наук

 • учасник Центру соціально-економічних досліджень та академічної мобільності (ARMG), куратор міжнародних наукових грантових програм
 • координатор наукового проекту "Вітчизняні системно важливі банки: досвід України" (грант Консорціуму економічних досліджень та освіти – EERC /The Economics Education and Research Consortium)
 • керівник студентського наукового гуртка "Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції"

Дисципліни: "Банківські операції" / "Banking".

Сфера наукових інтересів: ефективність банківського бізнесу, банківський нагляд та регулювання, фінансова стабільність країни.

Куратор групи БС-52.

Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Монографії:

 1. Буряк, А. В. Прогнозування кредитного ризику на основі збалансування обсягів кредитних та депозитних операцій / А. В. Буряк, О. О. Котенко // Управління ризиками банків : монографія у 2-х томах. Т.1. Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – 283 с. – С. 160–167.
 2. Буряк, А.В. Банки України в системі соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку економіки/ Буряк А.В., Васильєва Т.А., Котенко О.О. // Соціальна-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 302–309.
 3. Буряк, А.В. Ефективність банківського бізнесу України в кризовий та посткризовий періоди функціонування банківської системи України / А.В. Буряк, І.В. Красюк, Г.М. Шульженко / В кн.: Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т.А. Васильєвої, к.е.н. О.Б. Афанасьєвої. – Суми : «Ярославна», 2013. – 308-315.

Підручники:

 1. Маркетинг у банку [Текст] : навчальний посібник / за заг. Ред.. проф. Т.А. Васильєвої; Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко, І.О. Школьник та ін.; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 353 с.

Статті:

 1. Буряк, А. В. Особливості оцінки ефективності банку з розгалуженою мережею філій [Текст] / І. М. Бікбов, А. В. Буряк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. Т. 25. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 263–267.
 2. Буряк, А. В. Методические подходы к оценке эффективности деятельности банка [Текст] / Н. Г. Маслак, А. В.Буряк // Бизнес Информ. – 2009. – №12. – С.187-191.
 3. Буряк, А. В. Оцінка ефективності банків з точки зору фінансового посередництва [Текст] / Н. Г. Маслак, А. В. Буряк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. Т. 26. – Суми: УАБС НБУ, 2009. – С. 83–88.
 4. Буряк, А. В. Особливості визначення ефективної діяльності банку [Текст] / А. В. Буряк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. - Випуск 1 (8), частина 2. – С. 41-46.
 5. Буряк, А. В. Методичні засади оцінювання ефективності діяльності банків [Текст] / А. В. Буряк // Економічний аналіз. – 2010. – Випуск 7. – С. 133-136.
 6. Буряк, А. В. Теоретичні підходи до визначення змісту банківської діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Буряк // Ефективна економіка. - 2011. - № 10.
 7. Буряк, А. В. Метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків [Текст] / А. В. Буряк // Економічний часопис-ХХI. – 2011. – № 11-12. – С. 61-64.
 8. Буряк, А. В. Фактори впливу на ефективність банківського бізнесу [Текст] / А. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7 (33). – С. 239–242.
 9. Буряк, А. В. Система управління ефективністю банківського бізнесу [Текст] / А. В. Буряк // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького». – 2012. – Випуск 19/1. – С. 132–135.
 10. Буряк А.В. Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз / С. В. Лєонов, Т. А. Васильєва, А. В. Буряк // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 6. – С.19-25.
 11. Буряк, А. В. Управління ефективністю банківського бізнесу в контексті впровадження концепції вартісно-орієнтованого управління [Текст] / А. В. Буряк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (зб. наук. пр.) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 295–303.
 12. Буряк А.В. Передумови розвитку наглядових підходів до регулювання системних ризиків у фінансовій сфері / Л.Ю. Сисоєва, А.В. Буряк // Економічний часопис-XXI/ - № 1-2(2), 2014. – С. 20-23.
 13. Buriak A. Performance in banking: theory and practice peculiarities / A. Buriak // Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum (Central European journal for science and research). – Prahа. - NR 1(3) 2014. – P. 61-76.
 14. Буряк, А. В. Сучасні передумови управління ефективністю банківського бізнесу в Україні [Текст] / А. В. Буряк // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 5 (24). – С. 63-70.
 15. Буряк, А. В. Ключові засади управління ефективністю банківського бізнесу на основі концепції вартісно-орієнтованого управління [Текст] / А. В. Буряк // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – №2 (35). – С. 60-64.
 16. Буряк А.В. Передумови розвитку наглядових підходів до регулювання системних ризиків у фінансовій сфері / А.В. Буряк, Л.Ю. Сисоєва // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №1-2(2). – С. 20-23.
 17. Vasylieva, T. Systemically important domestic banks: an indicator-based measurement approach for the Ukrainian banking system [Text] / S. Lyeonov, A. Buriak // Prague Economic Papers. - 2015. - № 6. – Volume 24. - P. 715-728

Тези доповідей:

 1. Буряк, А.В. Оцінка ефективності банків з точки зору фінансового посередництва в економіці України [Текст] / А. В. Буряк // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации: труды V Международной научно-практической конференции аспирантов и стдентов (25–28 марта 2009 р.): – Симферополь, 2009. – С.27.
 2. Buryak, A. V. Problems of bank performance evaluation in conditions of the crisis [Text] // The Problems and Perspectives of the Banking System Development: a Glance into the Future: Global Financial Crises and its national specific features : the International Scientific-Practical Conference papers (23-25 April, 2009) / State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”. – Sumy : SHEI “UAB NBU”, 2009. – P. 22-24.
 3. Буряк, А. В. Технологія оцінки ефективності діяльності банків [Текст] / А. В. Буряк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей XII науково-практичної конференції (12-13 листопада 2009 р.). – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т. 2. – С. 10-11
 4. Буряк, А. В. Необхідність перегляду критеріїв ефективної діяльності банків у сучасних умовах [Текст] // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.). – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – C. 44-45.
 5. Буряк, А. В. Вплив ринкової структури на показники прибутковості та витратності банків [Текст] / А. В. Буряк // Економічний та соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»: збірник тез доповідей VIII науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 24-25 лютого 2011 р.). – Тернопіль: «Економічна думка, ТНЕУ», 2011. – Ч. 2. – С. 43-44
 6. Буряк, А. В. CIR (CostToIncomeRatio) як показник операційної ефективності діяльності банку [Текст] / А. В. Буряк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XIV науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2011 р.) / ДВНЗ "УАБС НБУ". – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Т. 2. – С. 99-100.
 7. Буряк, А. В. Використання функції прибутку в контексті формалізації технології здійснення банківської діяльності [Текст] / А. В. Буряк // Розвиток фінансового менеджменту та реформування фінансової системи в умовах хаотично структурованої економіки : збірник тез доповідей II науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (28 березня 2012 р.) / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 197-199.
 8. Буряк, А. В. Специфічні особливості банківського бізнесу [Текст] / А. В. Буряк, C. А. Штанько // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XV науково-практичної конференції (8-9 листопада 2012 р.) / ДВНЗ "УАБС НБУ". – Суми, 2012. – С. 33-34.
 9. Буряк А. В. Місце концепції стейкхолдерів у дослідженні ефективності банківського бізнесу / А. В. Буряк // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів : збірник тез доповідей ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (19–20 квітня 2012 р.) / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи. – Черкаси, 2012. – С. 24–25.
 10. Буряк А.В. Місце поняття «ефективність банківського бізнесу» у концепції вартісно-орієнтованого управління / А.В. Буряк // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2013 р., м. Севастополь) / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Сімферополь: ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2013. – C. 51-52.
 11. Buriak, A. The Impact of Foreign Capital in the Banking Systems of EU Countries on Their Ability to Withstand Negative Financial Shocks / T. Vasylyeva, A. Buriak, S. Khvostov // International Scientific and Practical Congress “Contemporary Instrumentation of Economics. Modernization. New Alternatives”, September 20, 2013, Vienna, Austria. – P. 180.
 12. Буряк, А. В. Фактори впливу та умови забезпечення ефективності банківського бізнесу [Текст] / А.В. Буряк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.) : у 2 томах / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Т. 2 – С. 20-21.
 13. Буряк, А. В. Трансформація задач банківського нагляду в напрямку мінімізації системного ризику [Текст] / А.В. Буряк // Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28-29 березня 2014 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1 – С. 61-63.