Макаренко Інна Олександрівна

Макаренко Інна Олександрівна

К.е.н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Дисципліни: корпоративна звітність та її аудит, міжнародні стандарти фінансової звітності, фінансові ринки.

Сфера наукових інтересів: регулювання та проблеми стійкості фінансових систем, міжнародні стандарти фінансової звітності, корпоративна звітність та її аудит.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Народилась 30 червня 1986 р. на Сумщині.

У 2008 р. закінчила обліково-фінансовий факультет ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Протягом 2008-2011 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему "Стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів України". У 2013 р. закінчила факультет перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" та здобула кваліфікацію викладача вищого навчального закладу.

З 2011 р. по теперішній час працює в ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту.

Є членом Ради молодих вчених академії, членом редакційних рад журналу Вісник Української академії банківської справи та електронного наукового видання "Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ". Серія: "Економічні науки".

Має професійний сертифікат програми ACCA DipIFR (2014).

Опубліковано понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

Монографії

 • Журавка Ф.О. Забезпечення стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України : монографія. / Ф.О. Журавка, І.М.Бурденко, І.О. Макаренко – Суми : Друкарський дім "Папірус", 2012. – 166 с.
 • Макаренко І.О. Світові тенденції оцінки вартості банківського бізнесу в сучасних умовах функціонування банківських установ // В кн. : Вартість банківського бізнесу : монографія / [А.О. Єпіфанов, С.В. Лєонов, Й. Хабер та ін.] ; за заг. ред. А.О. Єпіфанова та С.В. Лєонова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – С. 198-212.

Статті у фахових виданнях

 • Остапенко І.О. Похідні фінансові інструменти, фінансіалізація і світова фінансова криза / І.О. Остапенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2009. – № 8. – С. 110-113. – Серія "Економіка та менеджмент".
 • Бурденко І.М. Біржові та позабіржові ринки похідних фінансових інструментів: український і світовий аспекти / І.М. Бурденко, І.О. Остапенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція : зб. наук. праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 2. – С. 62-72. – ISSN 2071-4653
 • Остапенко І.О. Інвестиційні банки на ринку похідних фінансових інструментів: світові тенденції та український досвід / І.О. Остапенко // Економічний простір : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – № 28/1. – С.184-192.
 • Бурденко І. Похідні фінансові інструменти як форма фіктивного капіталу / І. Бурденко, І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – C. 181-188.
 • Остапенко І. Функції похідних фінансових інструментів в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. Остапенко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2010. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2010_1/zmist.html. – Загол. з екрану –
 • Макаренко І.О. Фінансова стійкість ринку похідних фінансових інструментів в межах системного підходу / І.О. Макаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць ; Вип. 31 / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – С.204-213.
 • Бурденко І.М. Інструментарій оцінювання ринку похідних фінансових інструментів / І.М. Бурденко, М.В. Корнєєв, І.О. Макаренко // Бізнес-інформ. – 2011. – № 6. – С. 111-115.
 • Макаренко І.О. Формалізація впливу факторів на фінансову стійкість національного та світових ринків похідних фінансових інструментів / І.О. Макаренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Харків, 2011. – Вип. 1 (10), частина 2. – С. 305-312.
 • Макаренко І.О. Регулювання ринку похідних фінансових інструментів України: організаційний аспект / І.О. Макаренко // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – 2011. – № 5. – Т.2. – С. 221-225.
 • Макаренко І.О. Система оцінювання ринку похідних фінансових інструментів України / І.О. Макаренко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 284-289.
 • Макаренко І.О. Механізм впливу факторів на фінансову стійкість ринку похідних фінансових інструментів / І.О. Макаренко // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. – 2011. – №3(11). – С. 228-238.
 • Макаренко І.О. Використання методу "case-study" у процесі підготовки фахівців у процесі підготовки фахівців з напряму "Облік і аудит" / І.О. Макаренко // Вісник Запорізького національного університету. – 2013. – № 1 (19). – С. 136-147. – Серія: "Педагогічні науки".
 • Бурденко І.М. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності / І.М. Бурденко, І.О. Макаренко // Вісник Національного банку України. - 2014. - №2. - С. 38 - 44.
 • Пластун О.Л. Моделювання поведінки фінансових ринків під час фінансової кризи із застосуванням фрактальної гіпотези ринку / О.Л. Пластун, І.О. Макренко // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 34 - 41.
 • Макаренко І.О. Концептуальні основи оцінки об’єктів бухгалтерського обліку в різних системах професійних стандартів. / І.О. Макаренко, А.С. Воронцова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 38. – С. 181-195.
 • Макаренко І.О. Cучасні тенденції складання і подання корпоративної звітності / І.О. Макаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір : збірник наукових праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – С. 410-416 – ISSN 2071-4653
 • Макаренко І.О. Розвиток ключових професійних компетенцій фахівців за напрямом підготовки "Облік і аудит" / І.О. Макаренко // Сучасна наука: погляд молодих : збірник наукових праць магістрантів. – Суми: СОІППО, 2012. – С. 121-125.
 • Пластун О.Л. Інтегральна методика оцінки аудиторського ризику / О.Л. Пластун, І.О. Макаренко, А.С. Воронцова // Аудитор України . – 2014. –№ 2 (240). – С. 50-57.

Роботи англійською мовою

Статті у нефахових виданнях

 • Макаренко І.О. Розвиток ключових професійних компетенцій фахівців за напрямом підготовки "Облік і аудит" / І.О. Макаренко // Сучасна наука: погляд молодих : збірник наукових праць магістрантів. – Суми: СОІППО, 2012. – С. 121-125.
 • Пластун О.Л. Інтегральна методика оцінки аудиторського ризику / О.Л. Пластун, І.О. Макаренко, А.С. Воронцова // Аудитор України . – 2014. –№ 2 (240). – С. 50-57.

Публікації у інших виданнях

 • Остапенко І.О. Економічні передумови розвитку похідних фінансових інструментів / І.О. Остапенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково - практичної конференції ( 12 - 13 листопада 2009 р. ) : у 2 т. / Держ. вищий навчальний заклад "УАБС НБУ". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. - Т. 2. - С. 46-48.
 • Остапенко І.О. Похідні фінансові інструменти як інструменти хеджування та спекуляції в умовах нестабільності світової фінансової системи / І.О. Остапенко // Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: в 2 ч. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. – Ч. 2. – С. 133-136. – ISBN 978-966-337-193-1.
 • Остапенко І.О. Переваги та недоліки похідних фінансових інструментів в контексті світової фінансової кризи / І.О. Остапенко // Актуальні проблеми сталого розвитку національного господарства України: інтеграційний контекст : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (23-24 квітня 2010 року, Харків). – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 128 - 131. – ISBN 978-966-623-655-8.
 • Макаренко І.О. Впровадження похідних фінансових інструментів на посткризовому фондовому ринку України: нормативний аспект / І.О. Макаренко // Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. – К. : ТОВ "Сталь", 2010. – Вип. VІІІ, Том 1. – С. 248-250. – ISBN 978-966-1555-47-0.
 • Макаренко І.О. Становлення ринку похідних фінансових інструментів в Україні // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України : матеріали міжнародної конференції м. Одеса, 21-22 жовтня 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України. – м. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010. – с. 176-178. – ISBN 978-966-02-5789-4
 • Макаренко І.О. Гіпотеза ефективного ринку та похідні фінансові інструменти в контексті світової фінансової кризи / І.О. Макаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково - практичної конференції ( 28-29 жовтня 2010 р. ) : у 2 т. / Держ. вищий навчальний заклад "УАБС НБУ". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - Т. 2. - С. 142-144.
 • . Макаренко І.О. Визначення межі фінансової стійкості ринку похідних фінансових інструментів / І.О. Макаренко // Міжнародна банківська конкуренція : збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 травня 2011 р.) : у 2 т. / Держ. вищий навчальний заклад "УАБС НБУ". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Т. 2. – С. 124-127.
 • Макаренко І.О. Реформування регулювання ринку похідних фінансових інструментів / І.О. Макаренко // Актуальні проблеми розвитку національної економіки України матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції (13-14 травня 2011 р.) / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2011. – С. 321-323.
 • Макаренко І.О. Етична складова у підготовці фахівців з напряму "Облік і аудит" [Електронний ресурс] / І.О. Макаренко // Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі обліку, аналізу і контролю : матеріали Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції (Житомир-Севастополь, 20-21 лютого 2013 р.). – Режим доступу: http://zsas.zhitomir.org/ru/forum/макаренко-іо-етична-складова-у-підготовці-фахівців-з-напряму-“облік-і-аудит". – Житомирська наукова бухгалтерська школа Ф.Бутинця
 • Макаренко І.О. Розвиток ключових професійних компетенцій фахівців за напрямом підготовки "Облік і аудит" / І.О. Макаренко // Сучасна наука: погляд молодих : збірник наукових праць магістрантів. – Суми: СОІППО, 2012. – С. 121-125.
 • Макаренко, І.О. Інтегрована звітність як майбутнє корпоративної звітності / І.О. Макаренко //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.) : у 2 томах/ Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - - Макаренко І.О. Сертифікація професійних бухгалтерів в межах концепції безперервної освіти (Life Long Learning) / І.О. Макаренко // Облік, аналіз та аудит в умовах міжнародної інтеграції України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (12 грудня 2013 р.). – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 155-158.

Методичні рекомендації