Кунцевич Марія Павлівна

Кунцевич Марія Павлівна

Асистент кафедри державно-правових дисциплін

Викладає курси «Правові основи державного управління у сфері банківської діяльності», «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», «Порівняльне право».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів – історія правового регулювання банківської діяльності в Україні та світі, форми реалізації виконавчої влади у сфері банківської діяльності.

Є автором наукових публікацій:

Монографії

 1. Правове регулювання відносин на фінансовому ринку : стан та напрями вдосконалення : монографія / відп. ред. В. Д. Чернадчук. – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2013 . – 340 с. (у співавторстві)

Статті

 1. Ткач М.П. Правове регулювання діяльності установ дрібного кредиту Російської Імперії у кінці ХІХ - на початку ХХ століття / М.П. Ткач // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1 (4). – С. 19–22.
 2. Ткач М.П. Проблеми дефініції виконавчої влади / М.П. Ткач // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2 (5). – С. 54–57.
 3. Ткач М.П. Проблеми визначення поняття державного управління / М. П. Ткач // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1 (6). – С. 60–65.
 4. Ткач М.П. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять [Текст] / М.П. Ткач // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 8. - С. 110-113.
 5. Кунцевич М П. Надання адміністративних послуг як форма реалізації виконавчої влади / М. П. Кунцевич // Держава і право : юридичні і політичні науки : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 58. – С. 248-254.
 6. Кунцевич М.П. Юридическая конструкция административной процедуры / М. П. Кунцевич // История, теория, практика российского права [Текст]: сб. науч. работ: Вып. 9. / отв. ред. В.В. Захаров. – Курск. гос. ун-т. – Курск: КГУ, 2013. – С. 19-28.
 7. Кунцевич М П. Функції виконавчої влади / М. П. Кунцевич // Держава і право : юридичні і політичні науки : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 60. – С. 140-145.
 8. Кунцевич М П. Проблемы построения юридической конструкции государственного управления / М. П. Кунцевич // Закон и жизни: Международный научно-практический правовой журнал. - 2013. - № 8/4 (260). - С. 19-22.
 9. Кунцевич М. П. Юридична конструкція форми реалізації виконавчої влади / М. П. Кунцевич // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2 (9). - С. 43-47.
 10. Кунцевич М. П. Форма реалізації виконавчої влади як правова категорія / М. П. Кунцевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Випуск 4. - Том 2. - С. 56-60.
 11. Кунцевич М. П. Правова природа адміністративних послуг: теоретичний і практичний аспект / М. П. Кунцевич // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1 (10). - С. 36-40.

Тези доповідей

 1. Ткач М.П. Юридичні особливості фактичних шлюбних відносин / М.П. Ткач // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник тез наукових доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів (17-18 березня 2006 року) /Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2006. – с.171–172.
 2. Ткач М.П. Теоретичне обґрунтування екологічних прав людини в сфері генної інженерії / М.П. Ткач // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник тез наукових доповідей IІI Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 березня 2007 року) – Луцьк, 2007. – С.50–51.
 3. Ткач М.П. Роль Государственного Дворянского земельного банка в кредитной системе Российской империи / М.П. Ткач // Правовые традиции и их институционализация в Российской правовой системе: сборник научных статей по материалам ІІІ Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (26 октября 2007 г.) / Курский государственный университет, 2007. – с.64–67.
 4. Ткач М.П. Особливості формування правової системи України / М.П. Ткач // Правова система, громадянське суспільство та держава: збірник тез наукових доповідей Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (18-20 квітня 2008 року) / Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2008. – С.268-269.
 5. Ткач М.П. О соотношении понятий «правовой статус личности» и «правовое положение личности» / М.П. Ткач // Сборник научных статей по материалам ІV Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Правосубъектность в публичном и частном праве» (31 октября 2008 г.) / Курский государственный университет, 2008. – с.34–36.
 6. Ткач М.П. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка постраждала внаслідок злочину / М.П. Ткач // Права людини в умовах сучасного державотворення : теоретичні і практичні аспекти : збірник тез доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року). – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.·– С.·200–202.
 7. Ткач М.П. Допит підозрюваного: проблеми дотримання прав і свобод людини / М.П. Ткач // Права людини в умовах сучасного державотворення : теоретичні і практичні аспекти : збірник тез доповідей за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (8-9 грудня 2006 року). – Суми : УАБС НБУ, 2006.·– С.·269–271.
 8. Ткач М.П. Юридическая природа ипотеки / М.П. Ткач // Проблемы реализации частного права. Сборник тезисов научно-практической конференции / Отв. ред. С.В. Маньшин. - Курск: Курск. гос. ун-т, 2010. - С.86-89.
 9. Ткач, М. П. Правове регулювання діяльності земських кас дрібного кредиту у Російській імперії [Текст] / М.П. Ткач // Держава і право : проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів IV Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 року) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 93-96.
 10. Ткач М.П. WEB Site as a Legal Category / М.П. Ткач, В. М. Завгородня // Матеріали Всеукраїнської конференції науковців та практиків «Теоретико-практичні механізми розбудови правової держави» у 2-х частинах (23-24 вересня 2011 року). – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – С. 21-23.
 11. Ткач М.П. Некоторые проблемы обеспечения доступа к судебным решениям в Украине / М.П. Ткач, В. Н. Завгородняя // Сборник тезисов VII Международной научно-практической конференции «Совершенствование судебной и правоохранительной системы в России» (28-29 октября 2011 года) / Отв. ред. Т.Н. Ильина. Курск: Курский государственный университет, 2011. – С. 98-100.
 12. Ткач М.П. Виконавча влада як гілка державної влади // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення і розвитку правової системи України» у 2-х томах (25-26 листопада 2011 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т.1. – С. 22-23.
 13. Кунцевич М.П. Функціональний та структурний поділ влади в ЄС: методологічні проблеми дослідження / М.П. Кунцевич // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матеріали третьої міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 2-3 листопада 2012 року) / відп. за випуск к.ю.н., доц. М.І. Пашковський ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С.618-621.
 14. Кунцевич М.П. Забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів людини як функції виконавчої влади / М.П. Кунцевич // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року) : у 4-х частинах. – Частина друга. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С.106-108.
 15. Кунцевич М.П. Правозахисна функція виконавчої влади / М.П. Кунцевич // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «VIII Прибузькі юридичні читання», 23-24 листопада 2012 року / Відповідальний редактор доктор юридичних наук, доцент О.В. Козаченко. – Миколаїв : Ілісон, 2012. – С. 210-212.
 16. Кунцевич М.П. Поняття державної влади: етимологічні основи дослідження / М. П. Кунцевич // Закарпатські правові читання: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 25-26 квітня 2013 року / За заг. ред. Ф. Г. Ващука, П. А. Трачука, І. М. Полюжина. - Ужгород: Редакційно-видавничий центр ЗакДУ, 2013. - С. 32-35.
 17. Кунцевич М.П. Понятие публичной администрации в европейском праве / М. П. Кунцевич // «Опыт государственного строительства в России и зарубежных странах (к 20-летию Конституции Российской Федерации)»: Сборник материалов IX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 25-26 октября 2013 года / отв. ред. Т.И. Метушевская. Курск: Курский государственный университет, 2013. - С. 80-84.

Методична і навчальна література

 1. Державне будівництво та місцеве самоврядування [Текст] : методичні вказівки до семінарських занять / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. М. П. Кунцевич]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 32 с.