Самойленко Євген Анатолійович

Самойленко Євген Анатолійович

Народився в 1984 р. у м. Гадяч Полтавської області. У 2006 р. закінчив юридичний, а в 2009 р. – обліково-фінансовий факультет Української академії банківської справи Національного банку України. У 2007-2009 рр. – працював юристом. З 2009 р. – асистент кафедри державно-правових дисциплін УАБС НБУ. Викладає навчальні курси: "Теорія держави і права", "Земельне право", "Аграрне право". Коло наукових інтересів: земельне право, порівняльне правознавство. Основний напрямок наукових досліджень пов’язаний із проблемами зонування земель, дослідженням теоретичних питань правової системи. Є автором наукових публікацій

  Статті
 1.   Самойленко·Є.А. Юридична конструкція зонування земель в системі земельного та містобудівного законодавства [Текст] / Є.А.·Самойленко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – №·1. – С.·86–89.
 2. Самойленко Є.А. Зонування в межах населених пунктів за земельним та містобудівним законодавством України: питання формування єдиного понятійного апарату / Є.А. Самойленко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1 (4). – С. 124–127.
 3. Самойленко Є.А. Розвиток теорії міжнародного річкового права в Російській імперії / Є.А. Самойленко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2 (5). – С. 128–132.
 4. Самойленко Є.А. Поняття та сутність зонування земель : проблеми поєднання підходів містобудівної та юридичної науки [Текст] / Є.А. Самойленко // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 6. – С. 27–30.
 5. Самойленко Є.А. Проблема визначення поняття міжнародної ріки та її критеріїв [Текст] / Є.А. Самойленко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1 (6). – С. 158–162.
 6. Самойленко Є. А. Співвідношення поняття «міжнародна ріка» із суміжними категоріями міжнародного права / Є. А. Самойленко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 152–155.
 7. Самойленко Є. А. Юридична природа права проходу по міжнародних ріках / Є. А. Самойленко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2 (7). – С. 98–102.
 8. Самойленко Є. А. Особливості розвитку правового режиму навігаційного використання міжнародних рік Південної Америки / Є. А. Самойленко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2 (9). – С. 98–102.
 9. Самойленко Є. А. Особливості розвитку правового режиму навігаційного використання відкритих міжнародних рік Азії / Є. А. Самойленко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1 (10). – С. 81–85.
  Тези доповідей
 1.   Самойленко·Є.А. Бюджетне право як підгалузь фінансового права України : теоретико–правове обґрунтування [Текст] // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово–кредитних відносин в умовах кризи : практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково–практичної конференції (4–5 червня 2010 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С.·192–195.
 2.   Завгородняя В.Н., Самойленко Е.А Право собственности на землю иностранных лиц и вопросы национальной безопасности / В.Н.·Завгородняя, Е.А.·Самойленко // Права людини в умовах сучасного державотворення : теоретичні і практичні аспекти : збірник тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11–12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України. – С. 235–238.
 3. Самойленко·Є.А. Захист прав фізичних осіб–позичальників за іпотечними кредитами на житло в умовах фінансово–економічної кризи в державі [Текст] / Є.А.·Самойленко // Права людини в умовах сучасного державотворення : теоретичні і практичні аспекти : Збірник тез доповідей за матеріалами III Міжнародної науково–практичної конференції студентів і молодих вчених (12–13 грудня 2008 року). – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008.·– С.·226–228.
 4. Самойленко·Є.А. Економічна функція держави в умовах подолання фінансово–економічних криз: теоретично–правовий аспект [Текст] / Є.А.·Самойленко // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : Матеріали Міжнародної конференції молодих науковців, аспірантів і студентів присвяченої пам’яті видатних вчених–юристів П.О.·Недбайла, О.В.·Сурілова, В.В.·Копєйчикова (21–22 листопада 2008·р.) / За заг. ред. Ю.М.·Оборотова. – О. : Фенікс, 2008. – С.·352–356.
 5. Самойленко·Є.А. Поняття та сутність зонування земель : проблеми поєднання підходів містобудівної та юридичної науки [Текст] / Є.А.·Самойленко // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – №·6. – С.·27–30.
 6. Самойленко·Є.А. Розширення кола джерел права України : розмивання основ правової системи чи шлях до її вдосконалення [Текст] / Є.А.·Самойленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : погляд у майбутнє : Збірник тез доповідей за матеріалами Восьмої науково–практичної конференції студентів (18–22 квітня 2005 р.) та Дев’ятої науково–практичної конференції студентів (27 квітня 2006 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2006. – С.·110–114.
 7. Самойленко·Є.А. Перспективи функціонування державного земельного (іпотечного банку) України : правовий аспект [Текст] / Є.А.·Самойленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 листопада 2009·р.) : у 2·т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т.·2. – С.·61–62 .
 8. Самойленко Є.А. Роль інформації та інформаційних технологій в забезпеченні міжнародно-правової охорони міжнародних рік [Текст] // Актуальні проблеми розвитку електронної освіти в галузі економіки : Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 14–16 травня 2011 р. – Х. : ФОП Александрова К.М. ; ВД «ІНЖЕК», 2011. – С. 216–218.
 9. Samoilenko Y. A. New look on criteria of international river as a precondition for improvement of management of the planet’s freshwater resources in the interests of humanity / Y. A. Samoilenko // Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека: Материалы Второй межвузовской научно-практической конференции (г. Гродно, 24 мая 2012 года) / УП Экоперспектива; ред. кол.: С. И. Викторова [и др.]. – Гродно: 2012. – С. 318–320.
 10. Samoilenko Y. A. The principle of freedom of international river navigation and problems of regime of navigational usage of international rivers, which flow through the territory of Ukrainian State / Y. A. Samoilenko // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Севастополь, 21–23 червня 2012 року) / Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ. – Севастополь : КП СІБС, 2012. – С. 96–100.
 11. Самойленко Е. А. Правовые механизмы приобщения третьих стран к процессу либерализации движения капитала в Европейском Союзе, действующие на универсальном уровне / Е. А. Самойленко // Современные направления развития государства и права : Международная научно-практическая конференция (Москва, 26–27 октября 2012 г.) – М. : Московский центр правовых исследований, 2012. – С. 66–71.
 12. Самойленко Є. А. Добровільне обмеження суверенітету прибережних держав як концептуальна основа права проходу по міжнародних ріках / Є. А. Самойленко // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П. Є. Казанського : матеріали третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 року) – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 512–516.
 13. Самойленко Е. А. Правовые механизмы приобщения третьих стран к процессу либерализации движения капитала в европейском союзе, действующие на локальном уровне / Е. А. Самойленко // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 24 лютого 2013 р.). – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2013. – С. 128–130.
 14. Самойленко Є. А.Залучення третіх країн до процесу лібералізації руху капіталу в європейському союзі через функціонування суверенних інвестиційних фондів / Є. А. Самойленко // Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 02-03 березня 2013 р.). – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. – С. 25–27.
 15. Самойленко Є. А. Співвідношення свободи транзиту через державну територію за правом СОТ зі свободою річкового проходу в міжнародному публічному праві / Є. А. Самойленко // “Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 13 грудня 2013 р. / за ред. д.ю.н., проф. Т. С. Ківалової; Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2013. – С. 55-57.
 16. Самойленко Е. А. Особенности правового регулирования навигационного использования международных рек в древние времена / Е. А. Самойленко // Симбиоз национального и международного права: международная конференция (17 мая 2014 года, г. Санкт-Петербург) / Фонд развития юридической науки. – СПб.: Центр академических публикаций, 2014. – С. 52-54.