Стогова Ольга Володимирівна

Стогова Ольга Володимирівна

1975 року народження, кандидат політичних наук (2005), доцент (2009). Працює в ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" з квітня 2009 р. З вересня 2010 року виконує обов'язки заступника декана.

Офіційний опонент кандидатської дисертації 2008р.

Сфера наукових інтересів – етнонаціональна політика, проблеми місцевого самоврядування. На сьогоднішній день Стогова О. В. викладає навчальні курси «Політологія», «Історія держави та права зарубіжних країн» та «Державне будівництво та місцеве самоврядування».

Стогова О. В. є автором більше ніж 60 наукових і навчально-методичних праць:

  Дисертація
 1. Стогова О.В. Людський вимір етнонаціональної політики та його реалізація в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути і процеси” / О.В. Стогова. – Х., 2005. – 195 с.
  Автореферат
 1. Стогова О.В. Людський вимір етнонаціональної політики та його реалізація в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути і процеси” / О.В. Стогова. – Х., 2005. – 20 с.
  Статті
 1. Стогова О.В. До питання про людський вимір етнополітики / О. В.Стогова // Вісник Харківського· Національного університету ім. В.Н Каразіна. “Питання політології .” – 2000. - № 470. – С.158-169.
 2. Стогова О.В. Національно-культурні товариства Слобожанщини і питання людського виміру етнополітики / О.В. Стогова // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна. “Історія України.”- № 504. Харків, 2001. – С. 216-221.
 3. Стогова О.В. Міжетнічні взаємини як сфера потенційної конфліктності / О.В. Стогова //Конфлікти в суспільствах, що трансформуються: Збірник наукових статей ( за матеріалами 11 Харківських політологічних читань/ Упорядники: А.П. Гетьман, О.В. Ставицька . – Харків: Право, 2001. – С. 135-137
 4. Стогова О.В. Форми реалізації права на самовизначення / О.В. Стогова // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. “Питання політології.” – 2001. - №518. – С. 113-118.
 5. Стогова О.В. До проблеми формування національної ідентичності громадян України / О.В. Стогова // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наукових праць /За заг. ред. В.М. Литвина та М.М.Слюсаревського. – К.: Інф.-вид. центр Тов-ва “Знання” України, 2001. – Вип. 3. – С. 331-333.
 6. Стогова О.В. Роль політичних еліт національних меншин України в державотворенні / О.В. Стогова // Україна у ХХ ст.: уроки, проблеми, перспективи. – К., МІЛП, Український Центр духовної культури, 2001.– С. 331-337.
 7. Стогова О.В. Зміст та формування етнічних стереотипів. / О.В. Стогова //Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління”/ Уклад. Б.В. Новіков, В.А. Гайченко та ін. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. – 160 с. - С. 281-282.
 8. Стогова О.В. Інтелігенція і етнополітична ситуація в Україні/ О.В. Стогова //Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2002. – Вип.1(2). – Ч.2. – 344с. –227-232 с.
 9. Стогова О.В. Людський вимір етнополітики як показник сучасного рівня реалізації прав людини / О.В. Стогова // Ідея правової держави: історія і сучасність: Збірник наукових праць, присвячений 135-річчю з дня народження П. І. Новгородцева / Луган. акад. внутр. справ імені 10 річчя незалежності України; (Відп. ред.: канд. філос. наук О.М. Єрьоменко, канд.філос. наук О.М. Литвинов) . – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002. – 274 с., С.230-234.
 10. Стогова О.В. Національна ідея в поліетнічній Україні / О.В. Стогова // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – Львів, 2002. – 246 с., С.115-120.
 11. Стогова О.В. Захист прав національних та етнічних меншин в Європі / О.В. Стогова //Нова політика. – 2002. - №2. – С.45-47.
 12. Стогова О.В. Політизація етнічності чи етнізація політики? / О. В. Стогова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна “Питання політології”. – 2002. - №555. – 214с. – С.169-179.
 13. Стогова О.В. Марно шукати аналоги – їх треба творити гуртом / О.В. Стогова //Віче. – 2002. - № 11. – С.56-60.
 14. Стогова О.В. Національно - персональна автономія як засіб реалізації права на самовизначення національних меншин / О.В. Стогова //Політика: історія і сучасність: Зб. наук. Праць. – Вип. 1. – Миколаїв – Одеса: “ТОВ ВіД”, 2002. –· С.150-157.
 15. Стогова О.В. Співсуспільна демократія: теоретична модель і умови її реалізації (етнонаціональний аспект) / О.В. Стогова //Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна “Питання політології”. – 2007. - №760. – 312с, С.195-201.
 16. Стогова О.В. До проблеми формування електоральних уподобань виборців / О.В. Стогова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 33/ За заг. редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б., укладач – О.В.Михайличенко. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2007. - 249с., С.227-231.
 17. Стогова О.В. Проблеми демократичного транзиту в Україні / О.В. Стогова //Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення. У 2-х ч. – Ч.1., Суми, 2007. - 167с., С.81-83.
 18. Стогова О.В. Проблеми асиметрії у сучасних федеративних системах / О.В. Стогова //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна “Питання політології”. – 2007. - №785. – С.105-110.
 19.   Стогова О.В. Лібералізм і демократія: співвідношення понять / О.В. Стогова // Філософські науки: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С.180-185.
 20. Стогова О.В. Перехід “авторитаризм - демократія” у Східній Європі: проблема використання досвіду транзитології / О.В. Стогова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна “Питання політології”. – 2008. - №796. – С.34-39.
 21. Стогова О.В. Децентралізація у федераціях: проблеми критеріїв та оцінювання / О.В. Стогова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна “Питання політології”. – 2008. – № 810. – С.99-105.
 22. Стогова О.В. Реформування місцевих органів влади та місцевого самоврядування в Україні: проблеми та перспективи / О.В. Стогова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна “Питання політології”. – 2009. – № 861. –· С.127-133.
 23.   Стогова О.В. Визначення оптимальних розмірів та функцій муніципальних одиниць: європейський досвід / О.В. Стогова // Правовий вісник Української академії банківської справи. -2010. - №1(3). – С.26-31.
 24. Стогова О.В. Виборчі системи для місцевих виборів: проблема визначення оптимальної моделі / О.В. Стогова // Вісник ХНУ ім.. В.Н. Каразіна «Питання політології». – 2011. - № 949. – С. 94-99.
 25. Стогова О.В. Проблеми інтеграції у федеративних державах / О.В. Стогова // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1 (4). – С. 9–13.
 26. Стогова О.В. Етнічні конфлікти у посткомуністичному світі / О.В. Стогова // Вісник Харківсьго національного університету ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». . - 2011. - № 984. - с. 64-69.
 27. Стогова О.В. Проблеми реалізації права на самовизначення національних меншин / О.В. Стогова // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2 (5). – С. 26–30.
 28. Стогова О.В. Етнічні конфлікти у посткомуністичному світі / О.В. Стогова // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». – 2011. - № 984. – С. 64-69.
 29. Стогова О.В. Федералізм в умовах глобалізації // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. - №1(6).- С.8-12.
 30. Стогова О.В. Субсидіарність як принцип функціонування Європейського союзу // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – С.124-128.
 31. Стогова О.В. Типи сучасних федерацій: характеристика та особливості застосування / Стогова О.В. // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». – 2012. - № 1031. – С. 106-111.
 32. Стогова О.В. Становлення федералізму: історія та сучасність / Стогова О.В. // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». – 2012. - № 1013. – С. 101-106.
 33. Стогова О.В. Ідентичність громадян України: проблема самовизначення та орієнтацій / Стогова О.В. // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». – 2013. - № 1060. – С. 171-175.
  Тези доповідей
 1. Стогова О.В. Роль університетського курсу “Політологія” у формуванні етнополітичної культури молоді / О.В. Стогова // “Університетська освіта України ХХІ ст.: проблеми, перспективи, тенденції розвитку.” Міжнародна науково-практична конференція 15-16 грудня 2000 р. Тези доповідей. - Харків, 2000. – С. 232-233.
 2. Стогова О.В. Проблеми етнополітики в законодавчих актах незалежної України / О.В. Стогова // Матеріали міжнародної наук. конф. “Проблеми права на зламі тисячоліть”. Наук. видання. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 153-157.
 3. Стогова О.В. Проблема самовизначення етноспільнот у поліетнічних країнах / О.В. Стогова // Політичні, економічні та психологічні виміри перехідного суспільства. Зб. мат. Другої Всеукр. наук. конференції. -–Суми, 2004. - С. 186-191.
 4. Стогова О.В. Соціально-філософська теорія М.Вебера та реалії сучасного суспільного розвитку / О.В. Стогова // Політичні, економічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними. Зб. мат. третьої міжнарод. наук. конференції. -– Суми, 2006. – Т.1., 182 с., С. 64-67.
 5. Стогова О.В. Світові стандарти політичної правової думки та проблеми державотворення / О.В. Стогова //Матеріали Міжнародної наукової студентів, аспірантів та молодих вчених “Актуальні проблеми новітньої історії” 23 листопада 2006 року. – Луганськ, 2006. – 126с., С.104-105.
 6. Стогова О.В. / О.В. Стогова Концептуалізація теорії держави в сучасній політичній науці // Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2007 року, м. Суми). – Сумський юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавництво “Слобожанщина”, 2007. – 280с., С.25-27.
 7. Стогова О.В. Динаміка змін пострадянських режимів / О.В. Стогова // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій/Матеріали Міжнар. наук. конф. для студентів, аспірантів, науковців. У 6 ч. – Суми: РВВ СОІППО, 2008. – ч.1. – 214с., С.174-176.
 8. Стогова О.В. Референдум: проблеми політичної теорії та практики/ О.В. Стогова //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2008 року, м. Суми). Частина 1. – Суми, видавничо-виробниче підприємство “Мрія-1”, ТОВ 2008. – 396 с., С.65-69.
 9. Стогова О.В. Толерантність як політична цінність сучасного світу / О.В. Стогова //Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи: Збірник статей і тез за матеріалами Всеукраїнської науково-теоретичної конференції – ХХ Харківські політологічні читання. – Х.: НЮАК ім. Я. Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2008. – 385с., С.316-319.
 10. Стогова О.В. Політичні символи як елемент політичної культури/ О.В. Стогова //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2009 року, м.Суми). – Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, Видавництво “Мрія”, 2009. - 368с., С.226-228.
 11. Стогова О.В. Територіальна громада як проблема муніципального права України / О.В. Стогова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів Міжнар.наук.-практ. конф., 15-16 травня 2010 р. / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: ФОП Ляпощенко Л.Г., 2010. – 880 с., С.102-105.
 12.   Стогова О. В. Роль фінансових трансфертів у подоланні проблеми дисбалансів бюджетів у сучасних федераціях / О.В. Стогова // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення (Текст): збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 грудня 2010 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 308 с.
 13. Стогова О.В. Особливості використання понять «державна мова» та «офіційна мова» у конституційному законодавстві /О.В. Стогова // Держава і право : проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів IV Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 року) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Університетська книга, 2011. – с. 85-87.
 14. Стогова О.В. Популізм як різновид авторитаризму // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяти осінні юридичні читання» (м. Хмельницький 18-19 листопада 2011 року) : у 4 –х част. – Частина перша. – Хмельницький, : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С.122-125.
 15. Стогова О.В. Авторитаризм і тоталітаризм : проблеми демократизації // Людина і закон : публічно-правовий вимір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «VІІ Прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 р. Миколаїв «Іліон», 2011. – С.58-60.
 16. Стогова О.В. Місцеве управління у Франції. Проблеми становлення і розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 25-26 листопада 2011 р. – у 2-х томах. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів - юристів», 2011. – Т.1. – С.86-89.
 17. Стогова О.В. Політична модернізація як суспільно-політичний процес / Стогова О.В. / Держава і право : проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2012 року, м. Суми). І частина / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «ПАПІРУС», 2012. – 592с., С. 78-82.
 18. Стогова О.В. Особливості змін політичних режимів на пострадянському просторі / Стогова О.В. // Громадський рух в світі та трансформація політичних режимів країн / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30-жовтня – 2 листопада 2012 р. – Сімферополь: ЦРОНІ. – 104с., С. 92-96.
 19. Стогова О.В. Поняття «великої держави» та «наддержава» проблема визначення і співвідношення / Новітні наукові дослідження держави і права – 2013 : збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2013. -530с., С. 73-77.
 20. Стогова О.В. Проблема формування електоральних уподобань виборців // Таврійський економічний журнал. – 2013. - №3. -128с., С. 26-28.
 21. Стогова О.В. Європарламент у процесі формування єдиної Європи // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2013 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2013. – 808с., С. 742-744.
 22. Стогова О. В. Толерантність як базова цінність правової культури / О. В. Стогова // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. — Х. : Право, 2013. — №4 (18). — С. 246-249.
 23. Стогова О.В. Розвиток правового статусу Рахункової палати // Стратегія розвитку України в умовах глобальної інтеграції. Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції. Сімферополь-Ялта, 2013. - 164 с., С. 72-75.
  Навчально-методична література
 1. Стогова О.В. Сучасні глобалізаційні процеси: Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей під час вивчення курсу політології /Укладач О.В. Стогова. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 48 с.