Сухонос Володимир Вікторович

Сухонос Володимир Вікторович

Доктор юридичних наук (з 2013 року), доцент (з 2003 року), професор кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України". Народився 18 вересня 1970 р. у м. Заозерний, Рибинського району Красноярського краю у родині державних службовців.

У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а у 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Читає навчальні курси "Теорія держави і права", "Історія вчень про державу і право" та "Проблеми теорії держави і права". Основний напрямок наукових досліджень пов’язаний із актуальними проблемами державознавства. Постійно працює над методичним забезпеченням навчального процесу. Зокрема, ним підготовлені такі навчально-методичні розробки: "Теорія держави і права" (Суми, 2005), Конспект лекцій з історії вчень про державу і право (Суми, 1999 ), а також він є редактором навчальних посібників "Основи держави і права України" (Суми, 2003) та "Правознавство" (Суми, 2005).

На сьогодні має більше 80 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

  Дисертації
 1. Сухонос В.В. Сутність та функції авторитарного державного режиму в умовах переходу до демократії (теоретико-методологічний аналіз): дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень" / Сухонос Володимир Вікторович. – К., 2000. – 168 с.
 2. Сухонос В. В. Конституційно-правовий статус глави держави: порівняльний аспект: дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.02 "Конституційне право, муніципальне право" / Сухонос Володимир Вікторович. – К., 2012. – 400 с.
  Автореферати
 1. Сухонос В.В. Сутність та функції авторитарного державного режиму в умовах переходу до демократії (теоретико-методологічний аналіз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень» / Сухонос Володимир Вікторович. – К., 2000. – 20 с.
 2. Сухонос В. В. Конституційно-правовий статус глави держави: порівняльний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право, муніципальне право» / Сухонос Володимир Вікторович. – К., 2012. – 34 с.
  Монографії
 1. Сухонос В.В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму: Монографія / В.В. Сухонос; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; НБУ, Українська академія банківської справи, Юридичний факультет. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 336 с.
 2. Сухонос В.В. Монархія як державна форма: історико-теоретичний та конституційно-правовий аспекти [Текст] : монографія. – Суми : ТОВ Видавничо-виробниче підприємство "Мрія-1", 2010. – 368 с.
 3. Сухонос В.В. Інститут глави держави в умовах республіки: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти: монографія / В.В. Сухонос. – Суми: Університетська книга, 2011. – 318 с.
 4. Сухонос В.В. Інститут глави держави в конституційному праві: монографія / В.В. Сухонос. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 339 с.
 5. Сухонос В. В. Державне правління: еволюція сучасних форм / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2013. – 310 с.
  Статті
 1.   Сухонос В.В. Структура правової норми у контексті теорії права / В.В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 1 (2). – С. 9-13.
 2. Сухонос В.В. Світовий досвід закріплення статусу глави держави: історико-законодавчий аспект / В.В. Сухонос // Правова держава: Щорічник наукових праць. – Вип. 18. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 207-217.
 3. Сухонос В.В. Вибори глави держави в умовах монархії / В.В. Сухонос // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 2-3 (16-17). – С. 93-97.
 4. Сухонос В.В. Роль глави держави у формуванні і функціонуванні динамічного виміру державного механізму: теоретико-методологічний та історичний аспекти / В.В. Сухонос // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 26. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 21-27.
 5. Сухонос В.В. Здійснення державної влади в умовах демократичного, авторитарного і тоталітарного режиму (політичний і економічний аспекти) / В.В. Сухонос // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 2. – С. 3-6.
 6. Сухонос В.В. Право в тоталітарній державі / В.В. Сухонос // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – С. 9-18.
 7. Сухонос В.В. Правова культура службовця як засіб підвищення ефективності державного управління / В.В. Сухонос // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – С. 157-159.
 8. Сухонос В.В. Роль держави у формуванні постіндустріального суспільства в Україні / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 86-88.
 9. Сухонос В.В. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика постіндустріальної епохи / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 10-13.
 10. Сухонос В.В. Форма державно-територіального устрою: термінологія і класифікація постіндустріальної епохи / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 1. – С. 65-68.
 11. Сухонос В.В. Морально-ідеологічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 109-110.
 12. Сухонос В.В. Суверенітет як територіальний вимір держави постіндустріального суспільства: функціональний та економічний аспекти / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3. – С. 75-76.
 13. Сухонос В.В. Консенсусна демократія як чинник формування постіндустріальної держави / В.В. Сухонос // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 44-46.
 14. Сухонос В.В. Політичний вимір держави постіндустріального суспільства: методологічний аспект / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 100-101.
 15. Сухонос В.В. Соціально-економічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С. 68-70.
 16. Сухонос В.В. Публічний вимір держави постіндустріального суспільства: методологічний аспект / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 72-74.
 17. Сухонос В.В. Форма правління: термінологія, класифікація, характеристика (проблеми постіндустріальної епохи) / В.В. Сухонос // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 21. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 57-63.
 18. Сухонос В.В. Організаційно-правовий вимір держави постіндустріального суспільства: методологічний аспект / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 88-90.
 19. Сухонос В.В. Правова система і глава держави: особливості взаємовпливу в Україні / В.В. Сухонос // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Спецвипуск: у 2 т. Т. 1. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 225-230.
 20. Сухонос В.В. Трансформація цивілізаційного типу держави в Україні її Президентом з метою формування постіндустріального суспільства / В.В.·Сухонос // Прокуратура, людина, держава. – 2005. – № 7. – С. 109-116.
 21. Сухонос В.В. Постать глави держави у політико-правовій думці стародавнього сходу: історико-теоретичний аналіз / В.В. Сухонос // Прокуратура, людина, держава. – 2005. – № 10. – С. 110-119.
 22. Сухонос В.В. Постать глави держави у політико-правовій думці раннього та західноєвропейського християнства: історико-теоретичний аналіз / В.В. Сухонос // Прокуратура, людина, держава. – 2005. – № 12. – С. 113-119.
 23. Сухонос В.В. Президент України і формування постіндустріального суспільства шляхом трансформації українського історичного типу держави / В.В. Сухонос // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 30. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 177-184.
 24. Сухонос В.В. Постать глави держави у політико-правовій думці православ’я: історико-теоретичний аналіз / В.В. Сухонос // Вісник прокуратури. – 2006. – № 4. – С. 116-123.
 25. Сухонос В.В. Інститут глави держави в Україні: витоки, сучасність і перспективи / В.В. Сухонос // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 172-176.
 26. Сухонос В.В. Конституційно-правовий та історичний аспекти припинення повноважень глави держави: теоретико-методологічний аналіз / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 122-125.
 27. Сухонос В.В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу: історико-теоретичний аналіз / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 7-10.
 28. Сухонос В.В. Президент СРСР як виборний інститут глави держави, що передував Президенту України: зародження, розвиток та закінчення / В.В. Сухонос / Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 38-41.
 29. Сухонос В.В. Поняття, місце та роль глави держави у державному механізмі / В.В. Сухонос // Вісник Академії Прокуратури України. – 2007. – № 3. – С. 51-56.
 30. Сухонос В.В. Класифікація інституту глави держави: критерії та види / В.В. Сухонос // Право України. – 2007. – № 11. – С.17-20.
 31. Сухонос В.В. Аналіз способів формування інституту глави держави: конституційно-правовий та історичний аспекти / В.В. Сухонос // Українське право. – 2007. - № 1 (20). – С. 88-96.
 32. Сухонос В.В. Інститут глави держави в Україні 1917-1921 рр. / В.В. Сухонос // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 4 (14). – С. 78-84.
 33. Сухонос В.В. Вибори глави держави в умовах республіки: унікальні особливості / В.В. Сухонос // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 1 (15). – С. 69-72.
 34. Сухонос В.В. Вибори глави держави в умовах монархії / В.В. Сухонос // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 2-3 (16-17). – С. 93-97.
 35.   Сухонос В.В. Запровадження в Україні одноосібно-монархіної моделі інституту глави держави: проблеми, досвід, перспективи / В.В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1 (1). – С.24-30.
 36.   Сухонос В.В. Механізм реалізації функцій голови держави / В.В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 1 (3). – С. 8-14.
 37. Сухонос В.В. Порівняльний аналіз державних режимів України та Росії / В.В. Сухонос // Росія – Україна: проблеми та можливості наукового та економічного співробітництва: зб. наук. Праць. / ред. А.О. Єпіфанов та ін. - Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД «Ініціатива», 2000. – С. 197-198.
 38. Сухонос В.В. Статус глави держави в умовах тоталітарного режиму / В.В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1 (4). – С. 3–9.
 39. Сухонос В.В. Механізм реалізації функцій голови держави / В.В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 1 (3). – С. 8-14.
 40. Сухонос В.В. Порівняльний аналіз державних режимів України та Росії / В.В. Сухонос // Росія – Україна: проблеми та можливості наукового та економічного співробітництва: зб. наук. Праць. / ред. А.О. Єпіфанов та ін. - Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД «Ініціатива», 2000. – С. 197-198.
 41. Сухонос В.В. Функції глави держави: поняття, зміст і класифікація / В.В. Сухонос // Вісник Конституційного суду України. – 2009. – № 3. – С. 102 – 110.
 42. Сухонос В.В. Декларація про державний суверенітет як основний чинник формування інституту глави держави / В.В. Сухонос // Віче. – 2010. – № 18(279). – С. 10 – 12.
 43. Сухонос В.В. Статус глави держави в умовах тоталітарного режиму / В.В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1 (4). – С. 3–9.
 44. Сухонос В.В. Вплив форми державного устрою на статус глави держави: конституційно-правовий аспект / В.В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2 (5). – С. 31 – 38.
 45. Сухонос В.В. Статус глави держави в умовах авторитарного режиму / В.В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1 (6). – С. 20 – 25.
 46. Сухонос В.В. Монархія як форма правління: нові підходи до класифікації / В.В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 119 –123.
 47. Сухонос В.В. Національний лідер як глава держави: теоретичний конструкт, конституційне втілення, правовий статус [Електронний ресурс] // Теорія і практика правознавства. Електронне наукове фахове вислання / Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nauka.nulau.org.ua/download/el_zbirnik/1.2013/Suhonos.pdf.
 48. Сухонос В. В. (мол.) Від конституційної монархії до змішаної республіки: еволюція французького конституціоналізму / В. В. Сухонос (мол.) // Форум права. - 2013. - № 1. - С.996-1002.
 49. Сухонос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління / В. В. Сухонос // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2013. - № 1(7).
 50. Сухонос В. В. Інститут глави держави: історія становлення і розвитку / В. В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. - 2013. - № 1 (8). - С.3-8.
 51. Сухонос В. В. Влада глави держави в умовах республіки / Володимир Сухонос // Вісник національної академії Прокуратури України. - 2013. - № 2 (30). - С. 45-49.
 52. Сухонос В. В. (мол.). Гетьман України як альтернативна модель інституту глави держави: теоретичні проблеми, досвід і перспективи / В. В. Сухонос (мол.) // Часопис Академії адвокатури України - 2013. - № 2 (19).
 53. Сухонос В. В. Статус глави держави в умовах демократичного режиму / В. В. Сухонос // Право України. – 2013. – № 8. – С. 106–113.
 54. Сухонос В. В. Вплив форми політико-правової філософії на сучасну цивілізацію: досвід Франції та США / В. В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2 (9). – С. 3–7.
 55. Сухонос В. В. (мол.). Глава держави в умовах республіки як глава виконавчої влади / В. В. Сухонос (мол.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2013. – № 1077. – С. 11–15.
 56. Сухонос В. В. Поділ влади: теорія і принцип: аналіз структурного та функціонального аспектів / Володимир Сухонос // Вісник Прокуратури. – 2013. – № 12 (150). – С. 146–155.
 57. Сухонос В. В. (мол.). Судова влада: теоретичні проблеми, досвід, перспективи / В. В. Сухонос (мол.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2013. – № 1082. – С. 288–291.
  Тези доповідей
 1. Сухонос В.В. Вплив демократизації державного управління в Україні на державний режим / В.В. Сухонос // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: збірник наукових праць ІІ національної науково-теоретичної конференції (25-27 травня 2000 р.) / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України», Міністерство юстиції України. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД «Ініціатива», 2000. – С. 239-241.
 2. Сухонос В.В. Місце і роль демократизації державного управління в стабілізації державного режиму в Україні / В.В. Сухонос // Європа, Японія Україна : шляхи демократизації державно-правових систем: матеріали міжнародної наукової конференції (17-20 жовтня 2000 р.) / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Японський фонд. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – С. 383-387.
 3. Сухонос В.В. Правовий аспект банківської діяльності з точки зору формування постіндустріального суспільства / В.В. Сухонос // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-20 вересня 2002 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України». – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2003. – С. 125-128.
 4. Сухонос В.В. Методологічні проблеми дослідження монархічної форми правління : термінологія і класифікація постіндустріальної епохи / В.В.·Сухонос // Методологічні проблеми правової науки: матеріали міжнародної наукової конференції (13-14 грудня 2002 р.) / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Академія правових наук. – Х.: Право, 2003. – С. 165-169.
 5. Сухонос В.В. Повноваження глави держави щодо банківської системи: досвід минулого і сучасності / В.В. Сухонос // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 р.). / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України». – Суми: УАБС, 2004. – С. 71-72.
 6. Сухонос В.В. Роль глави держави у розвитку науки і освіти: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти / В.В. Сухонос // Наука і освіта – 2005: матеріали VIII Міжнародної наукової конференції (7-21 лютого 2005р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – с. 28-61.
 7. Сухонос В.В. Роль глави держави у подоланні кризових явищ : конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти / В.В. Сухонос // Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2005 р.) / ВНЗ «Національна академія управління, Національний інститут проблем міжнародної безпеки, науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення, Центр перспективних соціальних досліджень. – К.: Національна академія управління – Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – С. 203-207.
 8. Сухонос В.В. Зміни у конституційно-правовому статусі глави держави в Україні відповідно до політичної реформи: державотворчий контекст / В.В. Сухонос // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції (9-10 лютого 2006 р.). / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 120-122.
 9. Сухонос В.В. Роль глави держави у формуванні та функціонуванні банківської системи: конституційно-правовий аспект / В.В. Сухонос // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005.). / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України». – Суми: УАБС, 2005. – С. 183-187.
 10. Сухонос В.В. Вплив монарха на фінансову систему держави з точки зору конституційної компаративістики / В.В. Сухонос // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2006.). / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України». – Суми: УАБС, 2007. – С. 265-271.
 11. Сухонос В.В. Глава держави як гарант дотримання прав і свобод людини і громадянина / В.В. Сухонос // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (21-22 грудня 2007 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України». – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 100-104.
 12. Сухонос В.В. Фінансова функція глави держави // В.В. Сухонос / Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи їх вдосконалення. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми, 2010. – С. 83 – 88.
 13. Сухонос В.В. Юридическая ответственность как главный фактор разделения форм правления // В.В. Сухонос / Проблемы формы российского государства: прошлое, настоящее, будущее. Труды международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 2012. – С. 83 – 88.
 14. Сухонос В. В. Законотворчий статус Президента України в контексті Європейської конституційної компаративістики / В. В. Сухонос // Конституційні засади правового життя: світові традиції та національні реалії: Збірник маретіалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції. Тези наукових доповідей (28 червня 2013 року) / Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція". - К.: б/в, 2013. - С.91-95.
 15. Сухонос В. В. Реформування організаційного статусу глави держави у контексті захисту виборчих прав громадян / В. В. Сухонос // Право і держава в умовах глобалізації та регіоналізації : матеріали Наук.-практ. конф., 14 жовтня 2011 р. / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2011. – С. 141–143.
 16. Сухонос В. В. Конституційн правління: структурна характеристика форми / В. В. Сухонос // Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (8 жовтня 2013 року). - К., 2013. - С. 113-117.
 17. Сухонос В. В. Правові відносини глави держави з урядом: досвід монархічних країн / В. В. Сухонос // Правові відносини: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Матеріали IV міжнародної наково-практичної конференції (Київ, 15 листопада 2013 року) / за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. - К. : Ніка-Центр, 2013. - С. 207-211.
 18. Сухонос В. В. Функціональний поділ державної влади як ознака правової держави / Сухонос Володимир Вікторович // Актуальні питання права та правової держави: наукова дискусія. Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 11 грудня 2013 р. Тези наукових доповідей. – К., 2013. – С. 87–91.
 19. Сухонос В. В. Прогресивний ідеал як домінуючий критерій типології держави / В. В. Сухонос (мол.) // The genesis of genius. Сборник научных статей и тезисов по итогам Международного научно-практического конгресса экономистов и правоведов (31 января 2014 г.) : в 3 т. – Женева : Международное научное объединение «Консилиум», 2014–2014. – Т. 3 : Секции сферы правоведения. – 2014. – С. 18–21.
  Підручники, посібники, навчально-методична література
 1. Теорія держави і права [Текст] : конспект лекцій. – Суми : УАБС, 2003. – 90 с.
 2. Теорія держави і права [Текст] : методичний посібник. – Суми : УАБС, 2003. – 42 с.
 3. Теорія держави і права [Текст] : методичні вказівки щодо виконання курсової роботи. – Суми : УАБС, 2003. – 32 с.
 4.   Історія вчень про державу і право: Конспект лекцій. Для студентів 1 курсу спеціальності “Правознавство” денної форми навчання. - Суми, 2000. -56 с.
 5. Історія вчень про державу та право [Текст] : методичні вказівки для контрольних робіт. – Суми : Ініціатива, 2000. – 30 с.
 6. Історія вчень про державу і право. Частина 1. Політико-правова думка Стародавнього світу і Середньовіччя [Текст] : хрестоматія : у 4 ч. : для викладачів, аспірантів і студентів спеціальності “Правознавство” / [уклад. В. В. Сухонос] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 149 с.
 7. Історія вчень про державу і право. Частина 2. Політико-правова думка епохи Відродження, Реформації та Просвітництва [Текст] : хрестоматія : для викладачів, аспірантів і студентів спеціальності “Правознавство” / [уклад. В. В. Сухонос] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 255 с.
 8. Історія вчень про державу і право. Частина 3. Політико-правова думка ХІХ-ХХ століть [Текст] : хрестоматія : у 4 ч. : для викладачів, аспірантів і студентів спеціальності “Правознавство” // [уклад. В. В. Сухонос] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 247
 9. Основи держави і права України [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.В. Сухоноса (мол.). – Суми : Університетська книга, 2003. – 363. с.
 10. Правознавство [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.В. Сухоноса (мол.). – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 909. с.
 11.   Теорія держави і права [Текст] : навчальний посібник. – Суми : Університетська книга, 2005. – 536 с.
 12. Теорія держави і права [Текст] : навчальний посібник. – Суми : Університетська книга, 2005. – 536 с.

Взяв участь в конференціях:

 1. Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування. ІІ національна науково-теоретична конференція (м. Суми, 25-27 травня 2000 р.) / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Українська академія банківської справи, Міністерство юстиції України.
 2. Росія – Україна: проблеми та можливості спільного наукового та економічного співробітництва. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Суми, 23-24 червня 2000 р.) / Українська академія банківської справи, Російська академія природничих наук, Інститут економіки Національної академії наук України.
 3. Європа, Японія Україна: шляхи демократизації державно-правових систем. Міжнародна наукова конференція (м. Київ, 17-20 жовтня 2000 р.) / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Японський фонд.
 4. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. V Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Суми, 18-20 вересня 2002 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України».
 5. Методологічні проблеми правової науки. Міжнародна наукова конференція (м. Харків, 13-14 грудня 2002 р.) / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Академія правових наук.
 6. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. VII Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Суми, 25-26 листопада 2004 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України».
 7. Наука і освіта – 2005. VIII Міжнародна наукова конференція (м. Дніпропетровськ, 7-21 лютого 2005 р.).
 8. Формування правової системи України на сучасному етапі. Міжнародна наукова конференція (м. Дніпропетровськ, 21-22 квітня 2005 р.) / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
 9. Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 7-8 грудня 2005 р.) / ВНЗ «Національна академія управління, Національний інститут проблем міжнародної безпеки, науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення, Центр перспективних соціальних досліджень.
 10. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Суми, 10-11 листопада 2005 р.). / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України».
 11. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. ХІІ регіональна науково-практична конференція (м. Львів, 9-10 лютого 2006 р.). / Львівський національний університет ім. Івана Франка.
 12. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Суми, 10-11 листопада 2006 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України».
 13. Вітчизняна юридична наукова спадщина і сучасність. Міжнародна наукова конференція (м. Дніпропетровськ, 27-28 квітня 2007 р.) / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
 14. Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти. ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених (м. Суми, 21-22 грудня 2007 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України».
 15. Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи їх вдосконалення. Міжнародна науково-практична конференція (м. Суми, 4-5 червня 2010 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного Банку України».
 16. Концепція правової держави у світлі Декларації про державний суверенітет і Конституції України. Науково-практична конференція (м. Київ, 21 червня 2010 р.) / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, журнал «Віче».
 17. Право і держава в умовах глобалізації та регіоналізації. Науково-практична конференція (м. Ірпінь, 14 жовтня 2011 р.) / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України.
 18. Проблемы формы российского государства: прошлое, настоящее, будущее. Международная научная конференция (г. Ростов-на-Дону, 8 февраля 2012 г.) / РОСЖЕЛДОР, Ростовский государственный университет путей сообщения, ООО «РГУПС-Экспо».
 19. Сучасний конституціоналізм: актуальні проблеми теорії і практики. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 25 червня 2013 р.) / Конституційна асамблея, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
 20. Конституційні засади правового життя: світові традиції та національні реалії. Міжнародна юридична науково-практична конференція (28 червня 2013 р.) / Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція».
 21. Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід. Міжнародна юридична науково-практична конференція (8 жовтня 2013 р.) / Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція».
 22. Правові відносини: проблеми теорії та практики. IV Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 15 листопада 2013 р.) / Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених.
 23. Від громадянського суспільства – до правової держави. VIII Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 21 листопада 2013 року) / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
 24. Актуальні питання права та правової держави: наукова дискусія. Міжнародна юридична науково-практична конференція (11 грудня 2013 р.) / Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція».
 25. The genesis of genius. Міжнародний науково-практичний конгрес економістів і правознавців (м. Женева, 31 січня 2014 р.) / Міжнародне наукове об’єднання економістів «Консиліум».
 26. Проблеми взаємодії суспільства та держави у сучасному правовому просторі. Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція (27 лютого 2014 р.) / Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція».