Ткаченко Анатолій Олександрович

Ткаченко Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент

Народився 7 червня 1957 року.

У 1983 р. закінчив історичний факультет Харківського державного університету.

1983-1988 рр. – асистент кафедри історії КПРС і наукового комунізму Сумської філії Харківського політехнічного інституту.

1988-1991 рр. навчався в аспірантурі Інституту підвищення кваліфікації викладачів вищої школи при Київському державному університеті.

1992 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: "КПРС: від спроб реформування до політичного краху".

1991-1993 рр. – асистент кафедри історії Сумського фізико-технологічного інституту.

1993-1999 рр. – старший викладач, доцент кафедри українознавства Сумського державного університету.

1999 р. – доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету УАБС НБУ.

2002 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін.

2003 р. – отримав другу вищу освіту за спеціальністю "Правознавство".

24 лютого 2012 року на засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.236.03 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему "Правове регулювання банківської діяльності в період державотворчих пошуків на території України у 1917-1921 рр."

Читає курси студентам юридичного факультету "Історія держави і права України", "Історія держави і права зарубіжних країн". Читає низку спецкурсів у ході навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації спеціалістів територіальних управлінь Національного банку України.

Здійснював керівництво магістерськими дипломними роботами:

 • Ткач М.П. (група МП-31) на тему "Правове регулювання іпотеки землі: історичний досвід і проблеми сучасності
 • Шарко А.С. (група МП-41) на тему "Правові засади захисту банківської таємниці: історичний досвід та сучасність"
 • Малюк В.В. (група МП-51) на тему "Статус службовців центральної банківської установи України"
 • Павловська К.А. (група МП-51) на тему "Функції центрального банку: історично-правовий аспект"
 • Конорєва Н.В. (група МП-01) на тему "Порівняльно-правова характеристика розрахунків чеками у країнах англо-американської та континентальної правових сімей"
 • Славко А.С. (група МП-01) на тему "Захист суб'єктивних цивільних прав за договором банківського вкладу (депозиту)"
 • Петренко В.В. (група ЗМП-01) на тему "Правовий статус центрального банку України: історико-правовий аспект"
 • Горпинченко Н.В. (гр. ЗМП-11) на тему "Історико-правовий аналіз іпотечного кредитування"
 • Лук’яненко В.І. (гр. ЗМП-11) на тему "Історико-правовий аспект становлення та розвитку кредитно-банківських відносин в Україні"
 • Макаренко Н.М. (гр. МП-11) на тему "Організаційно-правові засади створення і діяльності державних іпотечних установ в Україні: історія і сучасність"
 • Мартинчук О.М. (гр. ЗМП-11) на тему "Застава як предмет правового регулювання" 2014
 • Крестенкова А.С. (гр. МП-22) на тему "Еволюція правового регулюваннявідносин власності в Україні"
 • Миргород В.В. (гр. МП-21) на тему "Правовий статус фонду гарантування вкладів фізичних осіб"
 • Мітіна Н.М. (гр. МП-22) на тему "Правовий статус арбітражного керуючого за законодавством України"
 • Рекун І.О. (гр. МП-22) на тему "Правове регулювання діяльності кооперативів на території України"

Автор більше 100 наукових, навчальних і навчально-методичних праць, у тому числі:

Дисертація

 1. Ткаченко А.О. Правове регулювання банківської діяльності в період державотворчих пошуків на території України у 1917–1921 рр. : дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – 245 с.

Автореферат

 1. Ткаченко А.О. Правове регулювання банківської діяльності в період державотворчих пошуків на території України у 1917–1921 рр. : автореф. дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – 24 с.

Монографії

 1. Ткаченко А.О. Правові засади діяльності університетів у системі освіти (кінець XVIII – початок XX ст.) / А.О. Ткаченко, Г.І. Корогод, В.О. Чунаков. – Суми : "Друкарський дім "Папірус", 2013. – 103 с.
 2. Ткаченко А.О. Окремі історико-правові аспекти регулювання відносин у банківській сфері України / А.О. Ткаченко. // Правове регулювання відносин на фінансовому ринку: стан та напрями вдосконалення: монографія / відп. ред. В.Д. Чернадчук. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2013. – С. 91–120.
 3. Ткаченко А.О. Створення і діяльність банківських установ на території України: економіко-правовий аспект (XVIII століття – початок 30-х років XX століття) / А.О. Ткаченко, І.В. Ткаченко. – Суми : видавництво "Ярославна", 2014. – 252 с.

Статті

 1. Ткаченко А.О. Досвід і проблеми правового регулювання діяльності державних кредитних установ на території України у XIX ст. / А.О. Ткаченко // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 85–87.
 2. Ткаченко А.О. Зібрання узаконень і розпоряджень робітничо-селянського уряду України як джерело до вивчення правового регулювання банківської діяльності у 1917-1920 рр. / А.О. Ткаченко // Сумський історико-архівний журнал / Збірка наукових праць. Випуск I. – Суми: Видавництво СумДУ, 2005. – С. 62–65.
 3. Ткаченко А.О. Інвестиційна діяльність підприємств і роль банківського кредиту / А.О. Ткаченко, В.П. Москаленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Т.12. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, УАБС НБУ, 2005. – С. 85–94.
 4. Ткаченко А.О. Історико-правове дослідження банківської діяльності за часів Української Центральної Ради / А.О. Ткаченко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 2005. Т.1. – С. 235–240.
 5. Ткаченко А.О. КПСС: от попыток реформирования к политическому краху: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Киевский университет имени Тараса Шевченка. – К., 1992. – 18 с.
 6. Ткаченко А.О. Масові репресії 1937 р. / А.О. Ткаченко // Сумський календар 1997. – Суми. Видавництво мистецького центру, 1996. – С. 7–11.
 7. Ткаченко А.О. Механізм розробки і прийняття правових актів щодо банків і банківської діяльності Українською Центральною Радою / А.О. Ткаченко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 1 (3). – С. 3-8.
 8. Ткаченко А.О. Нормативно-правове регулювання банківської мережі у пореформений період / А.О. Ткаченко // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Збірник наукових праць. – Суми ВВП "Мрія-1" ЛТД: Ініціатива – 2000. – С. 246–248.
 9. Ткаченко А.О. Нормативно-правове регулювання діяльності міських громадських банків у другій половині XIX століття / А.О. Ткаченко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 92–94.
 10. Ткаченко А.О. Політичні чинники розвитку механізму правового регулювання банківської діяльності 1917-1920 рр. / А.О. Ткаченко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 42–45.
 11. Ткаченко А.О. Положення про міські громадські банки 1862 р. як джерело нормативно-правового регулювання банківської діяльності / А.О. Ткаченко // Збірник наукових праць, присвячений 75 річчю державного архіву Сумській області. Сумській обласний архів, 25-27 травня, 2000. – С. 37–42.
 12. Ткаченко А.О. Правове регулювання банківської діяльності Українською Центральною Радою / А.О. Ткаченко // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 18–24.
 13. Ткаченко А.О. Проблеми ліквідації та реорганізації банківських установ радянськими органами влади у 1917-1920 рр. / А.О. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.10. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, УАБС, 2004. – С. 377–385.
 14. Ткаченко А.О. Правове регулювання реорганізації і ліквідації банківських установ у період державотворення в Україні (1917-1920 рр.) / А.О. Ткаченко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 1 (2). – С. 3–9.
 15. Ткаченко А.О. Становлення банківської системи як фактор державотворення: історико-правовий аспект (1917-1920 рр.) / А.О. Ткаченко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2007. – С. 285–290.
 16. Ткаченко А.О. Становлення національного банківського права у період державотворення в Україні (1917-1920 рр.) / А.О. Ткаченко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1 (1). – С. 3–8.
 17. Ткаченко А.О. Український Державний банк в умовах революції 1917-1920 рр. / А.О. Ткаченко // Правова держава / Випуск 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – с. 199-125.
 18. Ткаченко А.О. Історія розвитку правового регулювання та застосування векселя у банківській діяльності. / А.О. Ткаченко, С.В. Мирославський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Т.6. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД. 2002. – С. 193–206.
 19. Ткаченко А.О. Історичний досвід державно-правового регулювання діяльності банків у аграрній сфері / А.О. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.7. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, УАБС, 2003. – С. 312–319.
 20. Ткаченко А.О. Націоналізація банківських установ як історико-правова проблема (на прикладі України у 1917-1920 рр.) / А.О. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Т.15. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – С. 35–43.
 21. Ткаченко А.О. Правове регулювання діяльності Державного банку у ХІХ столітті / А.О. Ткаченко, А.Б. Білявська // Вісник Української академії банківської справи. – 2001. – № 1 (10). – С. 11–15.
 22. Ткаченко А.О. Формування правових норм у сфері банківської діяльності за часів Української Центральної Ради / А.О. Ткаченко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1 (4). – С. 13–18.
 23. Ткаченко А.О. Формування норм у сфері банківськправових ої діяльності в Українській Державі (Гетьманаті П.П. Скоропадського) / А.О. Ткаченко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2 (5). – С. 3–7.
 24. Ткаченко А.О. Формування правових норм у сфері банківської діяльності в період правління Директорії Української Народної Республіки / Ткаченко А.О. // Правовий вісник Української академії банківської справи. –2012. – № 1 (6). – С. 4-8.
 25. Ткаченко А.О. Правове регулювання фінансово-кредитного підприємництва в Україні у 1917–1921 рр. / Ткаченко А.О. // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 141-145.
 26. Ткаченко А.О. Формування, зміст і реалізація правових норм у сфері банківської діяльності в період правління Західноукраїнської Народної Республіки / Ткаченко А.О. // Правовий вісник Української академії банківської справи. –2012. – № 2 (7). – С. 3-6.
 27. Ткаченко А.О. Запорізька Січ як феномен державотворення / Ткаченко А.О. // Світогляд-Філософія-Релігія. Збірник наукових праць. – Випуск 3. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ". 2012. – С. 272–280.
 28. Ткаченко А.О. Проблеми формування банківської системи на території України: історико-гносеологічний аспект / Ткаченко А.О. // Правовий вісник Української академії банківської справи. –2013. – № 2 (9). – С. 7-12.

Підручники, посібники, навчально-методична література

 1. Історія держави та права зарубіжних країн [Текст] : методичний посібник. – Суми : УАБС, 2003. – 152 с.
 2. Історія держави та права України [Текст] : методичний посібник. – Суми : УАБС, 2002. – 86 с.
 3. Історія держави та права України [Текст] : навчально-методичний посібник. – Суми : Ініціатива, 2000. – 100 с.
 4. Основи держави і права України [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.В. Сухоноса (мол.). – Суми : Університетська книга, 2003. – 363 с.
 5. Правознавство [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.В. Сухоноса (мол.). – Суми : ВТД "Університетська книга", 2005. – 909. с.
 6. "Руська правда" – збірник правових норм київської держави [Текст] : навчальний посібник. – Суми : Ініціатива, 2000. – 52 с.
 7. Ткаченко А.О. Інвестування розвитку підприємств і кредити банків / А.О. Ткаченко, В.П. Москаленко // Суми: Видавничий реґіональний центр "Собор", УАБС НБУ, 2005. – 48 с.

Тези доповідей та доповіді

 1. Ткаченко А.О. До питання про ментальність українського народу у творчості М. Грушевського / А.О. Ткаченко, І.В. Ткаченко // Материалы докладов и выступлений на научно-теоретической конференции 13-14 ноября 1996 года. "Человек: дух, душа, тело". – Киев-Сумы, 1996. – С. 57–58.
 2. Ткаченко А.О. Економічні чинники розвитку механізму правового регулювання банківської діяльності у 1917-1920 рр. / А.О. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 51–53.
 3. Ткаченко А.О. Зв'язок права, політики і економіки на прикладі правового регулювання банківської діяльності 1917-1920 рр. / А.О. Ткаченко // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти. Матеріали XIII історико-правової конференції (м. Чернівці, 20-22 травня 2005 р.). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 365–370.
 4. Ткаченко А.О. Історичний досвід діяльності банків в економічній сфері та їх правового регулювання / А.О. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 р.). – Суми: УАБС, 2004. – С. 67–68.
 5. Ткаченко А.О. Історичний досвід правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи / А.О. Ткаченко // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення [Текст] : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 року) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – С. 88-93.
 6. Ткаченко А.О. Конкурентні чинники розвитку механізму правового регулювання банківської діяльності у 1917-1920 рр. / А.О. Ткаченко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2007 р.) – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 122–124.
 7. Ткаченко А.О. Наслідки гітлерівського окупаційного режиму на Сумщині / А.О. Ткаченко, Ю.Г. Осадчий // Обласна наукова конференція "Україна в роки Великої Вітчизняної війни". – Харків, ХДУ, 1995. – С. 75–77.
 8. Ткаченко А.О. Нормативно-правове регулювання функціонування банківської мережі (історія і сучасність) / А.О. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Т.4. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД: Ініціатива – 2000. – С. 77–82.
 9. Ткаченко А.О. Обеспечение устойчивого финансового положения предприятий и роль банковского кредитования / А.О. Ткаченко, В.П. Москаленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 р.). – Суми: УАБС, 2004. – С. 20–22.
 10. Ткаченко А.О. Правове регулювання банківської діяльності в Російській імперії (середина XIX – початок XX ст.) / А.О. Ткаченко, А.В. Павленко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст] : Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – Т.2. – С. 184-185.
 11. Ткаченко А.О. Правове регулювання націоналізації банківських установ в Україні у 1917-1920 рр. / А.О. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2005. – С. 87–88.
 12. Ткаченко А.О. / Правове регулювання становлення центральних банківських установ в Україні у період державотворчих пошуків (1917-1918 рр.) А.О. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник тез доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – Т.1. – С. 11–13
 13. Ткаченко А.О. Правовий статус центрального банку (1860-1920 рр.) / А.О. Ткаченко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст] : Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – Т.2. – С. 166-168.
 14. Ткаченко А.О. Причини репресій 1937-1938 рр. / А.О. Ткаченко, А.І. Вощинкіна // Науково-теоретична конференція викладачів, співробітників та студентів СумДУ з соціально-гуманітарних проблем. Суми - СумДУ, 1995. – С. 28–30.
 15. Ткаченко А.О. Проблеми нормативного забезпечення банківської діяльності у 1917-1920 рр. / А.О. Ткаченко, А.В. Павленко, М.Ю. Горкуша // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2010 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – Т.2. – С. 205-207.
 16. Ткаченко А.О. Репресії 1937-1938 рр. В Україні: механізм, масштаби, наслідки / А.О. Ткаченко // Науково-теоретична конференція викладачів, співробітників та студентів СумДУ з соціально-гуманітарних проблем. – Суми-СумДУ, 1995. – С. 9–11.
 17. Ткаченко А.О. Становлення фінансово-банківської системи як фактор національної безпеки: історико-правовий аспект (1917-1918 рр.) / А.О. Ткаченко // Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7-8 грудня 2005 р.) Збірник наукових праць. – К.: Національна академія управління – Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – С. 26–30.
 18. Ткаченко А.О. Судоустрій і судочинство м. Суми у пореформений період (1864 р. – поч. ХХ ст.) / А.О. Ткаченко // Третя Сумська обласна наукова-історико-краєзнавча конференція Суми, 1999. – С. 17–20.
 19. Ткаченко А.О. Утворення і функціонування банківської мережі у м. Ромни у ХІX ст. / А.О. Ткаченко // Третя Сумська обласна наукова історико-краєзнавча конференція Суми, 1999. – С. 42–45.
 20. Ткаченко А.О. Формування мережі міських громадських банків на Сумщині у другій половині XIX ст. / А.О. Ткаченко // Матеріали четвертої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції (14-15 грудня 2001 р.) – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2001. – С. 157–160.
 21. Ткаченко А.О. Формування фінансово-кредитної системи як фактор державотворення (на прикладі Української Центральної Ради / А.О. Ткаченко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XII регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 104–106.
 22. Ткаченко А.О. Правове регулювання діяльності центральної банківської установи в Україні у 1917-1920 рр. / А.О. Ткаченко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст] : збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Т. 2. – С. 151-153.
 23. Ткаченко А.О. Створення іпотечних установ в Україні: історія і сучасність / Ткаченко А.О. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей XV Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-9 листопада 2012 р.) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – С. 196–199.
 24. Ткаченко А.О. Правове регулювання діяльності банківських установ у формі акціонерного товариства у другій половині XIX–початку XX століття / Ткаченко А.О. // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2013 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Друкарський дім "Папірус", 2013. – 808 с. – С. 752–754.
 25. Тkachenko А.О. Bank competition as an object of legal regulation: history and contemporaneity / Тkachenko А.О. // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : Збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 травня 2013 р.). – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ". 2013. – С. 15–17.
 26. Ткаченко А.О. Теоретико–методологічні підходи до розв’язання проблем банківської діяльності / Ткаченко А.О. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24–25 жовтня 2013 р.) : у 2 томах / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – Т. 2. – С. 85–87.
 27. Ткаченко А.О. Характер політичної системи Київської Русі. Організація влади / Ткаченко А.О. // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 29-30 листопада 2013 року). Частина I. – Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 53–59.