Рекуненко Ігор Іванович

Рекуненко Ігор Іванович

Доктор економічних наук, професор кафедри

Дисципліни: Фінансовий ринок, фінансове посередництво.

Сфера наукових інтересів: фінансове посередництво, фінансовий ринок, ринок цінних паперів.

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народився на Сумщині у 1976 році.

Закінчив економічний факультет Сумського державного аграрного університету (1998р.). доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2014 р.), професор кафедри фінансів (2015 р.).

В академії працює з 1998, на кафедрі – з 2001 року.

Опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Рекуненко І. І. Інфраструктура фінансового ринку: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 411 с.
 2. Рекуненко І. Практичні аспекти застосування вітчизняних фондових індексів / І. І. Рекуненко, Є. І. Бондарев // Вісник НБУ. – 2013. – № 5. – С. 46-53.
 3. Rekunenko I. Features and operation of stock market trading infrastructure / I. Rekunenko // Nauka i studia (Ekonomiczne nauki). – 2013. – № 13. – р. 66-74.
 4. Рекуненко И. И. Использование банками платежных систем при переводе денег / И. И. Рекуненко // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. – № 5. – С. 9-12.
 5. Рекуненко І. І. Роль та місце інфраструктурних суб'єктів на фінансовому ринку / І. І. Рекуненко // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 11. – Частина 4. – С. 136-140.
 6. Рекуненко І. І. Роль депозитаріїв в функціонуванні депозитарної системи України / І. І. Рекуненко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – 2012. – № 2. – С. 138-148.
 7. Rekunenko I. The role of a financial market and its infrastructure in the stability of a country's financial system / I. Rekunenko // Socio-economic Research Bulletin. – 2012. – № 3 (Part 1). – Р. 123-128.
 8. Рекуненко І. І. Проблеми здійснення транскордонних операцій з цінними паперами / І. І. Рекуненко // Вісник Академії митної служби України. Серія : «Економіка». – 2012. – № 2. – С. 124-130.
 9. Рекуненко И.И. Особенности регулирования инфраструктуры финансового рынка в Украине // Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитной системы России: сборник статей международной научно-практической конференции (пятое заседание 25.11.2009). – Воронеж : Научная книга, 2010. – С. 79-82.
 10. Рекуненко І. І. Вплив конкуренції на стан кредитного ринку України / І. І. Рекуненко, Л. Є. Струк // Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, у двох томах : Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», – 2013. – С. 312-317.
 11. Міжнародні фінанси [текст] : навч. посіб. / [І. І. Д'яконова, М. І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.]; за ред. М. І. Макаренка та І. І. Д'яконової. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 548 с. – ISBN 978-617-673-118-4.
 12. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання: Монографія / За ред. доктора економічних наук А.О.Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с.
 13. Рекуненко І.І. Методи роботи рейтингових агентств у період фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Т. 26. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 102-110.
 14. Рекуненко І.І. Вплив Інтернет-трейдингу цінними паперами на розвиток фондового ринку // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: Збірник наукових праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – т. Х. – С. 310-318.
 15. Рекуненко І. І. Особливості правового регулювання інфраструктури фінансового ринку в сучасних умовах // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С. 13-17.
 16. Рекуненко, І. І. Особливості діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг [Текст] / І. І. Рекуненко, Є. П. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2010. - Т. 29. – С. 394-407.
 17. Рекуненко І. І. Організаційно-економічний механізм саморегулювання на фінансовому ринку [Текст] / І. І. Рекуненко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 1. – С. 209-213.
 18. Рекуненко І. І. Функції інфраструктури фінансового ринку [Текст] / І. І. Рекуненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 244-249.
 19. Рекуненко І. І. Інфраструктура ринку: елементи та значення в ринковій економіці [Текст] / І. І. Рекуненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 11-12. – С. 19-22.
 20. Рекуненко, І.І. Роль та місце інфраструктури ринку в ринковій економіці [Текст] / І. І. Рекуненко, Р. В. Коробка // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2. – С. 20-24.
 21. Рекуненко І.І. Науково-методичні аспекти дослідження поняття «інфраструктура» як економічної категорії [Текст] / І.І. Рекуненко // Экономика и управление. – 2012. – № 3. – С. 57-62.
 22. Рекуненко І.І. Особливості оподаткування операцій з цінними паперами [Текст] / І.І. Рекуненко, Я. С. Лук'яненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2012. - Т. 34. – С. 261-267.
 23. Rekunenko I. The Ukrainian usage effect of the finance market self-regulation [Теxt] / I. Rekunenko // Corporate ownership & control. – 2011. – № 2 (8). – Р. 131-134.
 24. Фінансовий ринок: навчально-методичний посібник з організації самостійної роботи студентів / Уклад. І.І. Рекуненко – Суми: УАБС НБУ, 2010. – 78 c.
 25. Рекуненко І.І. Теоретичні аспекти визначення структурних елементів інфраструктури фінансового ринку / І.І. Рекуненко // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Том 19. Випуск 1. Серія Економіка. – С. 130-134.
 26. Рекуненко І.І. Характеристика елементів інфраструктури фінансового ринку / І.І. Рекуненко // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1. – С. 38-44.
 27. Рекуненко І.І. Періодизація розвитку грошового та кредитного ринків України / І.І. Рекуненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми, 2014. – Т. 39. – С. 171-183.
 28. Рекуненко І.І. Проблеми розвитку біржової торгівлі на фондовому ринку України / І.І. Рекуненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". – 2014. - Випуск 7. Частина 5. – С. 68-71.
 29. Рекуненко І.І. Методологічні засади дослідження процесів становлення та розвитку інфраструктури фінанснвоого ринку України / І.І. Рекуненко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 10-13.
 30. Rekunenko I. Proposals on development strategy of the financial market infrastructure in Ukraine / I. Rekunenko, D. Riabichenko // Risk governance & control: financial markets & institutions. – 2014. – № 4. – Р. 34-38.
 31. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; [С. В. Лєонов, Н. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 305 с.
 32. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних і юридичних спеціальностей усіх форм навчання / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Фролова ; [С. М. Фролов, О. В. Козьменко, А. О. Бойко та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 332 с.
 33. Рекуненко І. І. Характеристика елементів торгової складової інфраструктури фінансового ринку / І. І. Рекуненко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2015. – № 8. – С. 26-30.
 34. Гриценко Л. Л. Держaвно-привaтне пaртнерство як формa aктивізaції взaємодії держaви тa бізнесу / Л. Л. Гриценко, І. І. Рекуненко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2014. – № 3. – С. 60-69.
 35. Рекуненко І. І. Ефективність фінансового ринку та її різновиди / І. І. Рекуненко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – № 11. – С. 219-231.
 36. Пшик Б. І. Напрями підвищення рівня фінансової безпеки страхового сектору в Україні / Б. І. Пшик, І. І. Рекуненко, А. Т. Шелестак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – № 2 (112). – С. 50-53. 5. Рекуненко І. І. Визначення інформаційної ефективності фінансового ринку / І. І. Рекуненко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 1. – 157-166.
 37. Рекуненко І. І. Стратегія нарощення ефективності розвитку фінансового ринку / І. І. Рекуненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2015. – Т. 41. – С. 36-47.
 38. Рекуненко І. І. Періодизація розвитку фондового ринку України / І. І. Рекуненко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2015. – № 1. – С. 30-42.
 39. Рекуненко І. І. Науково-методологічні аспекти визначення активності професійних учасників фінансового ринку / І. І. Рекуненко, Б. І. Пшик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харків: ХІБС УБС НБУ, 2015. – № 1 (18). – С. 267-274.