Кривенко Лариса Володимирівна

Кривенко Лариса Володимирівна

Посада: завідуюча кафедрою теоретичної і прикладної економіки

Науковий ступінь, наукове звання: доктор економічних наук, професор

Викладає наступні курси: економіка праці та соціально-трудові відносини; нормування і оплата праці

Місце народження: м. Біла Церква, Київська область

Освіта: Білоруський державний інститут народного господарства ім. В.В.Куйбишева, 1973 рік, економічний факультет, спеціальність – статистика

Досвід роботи: більше 30 років науково-педагогічного стажу

Тема, рік та місце захисту дисертації: тема докторської дисертації «Качество труда и факторы его повышения в условиях перехода к рыночной экономике», 1992 рік, Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. Кандидатська дисертація була захищена у цьому ж університеті у 1982 році

Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції економічного розвитку та їх регулювання

Наукові праці та методичні вказівки. Опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Кривенко Л.В., Дмитриченко Л.І. Розділ 1, пункт 1.2 Суперечності трансформаційних процесів забезпечення інноваційної моделі розвитку національної економіки України // Майбутнє України: стратегія поступу: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, М14 Лтд», 2008. – С. 10 – 15 (304 с.)
 2. Кривенко Л.В. Качество труда: факторы роста. – Харьков: Основа. – 1990. – 148 с.
 3. Кривенко Л.В. Інноваційна стратегія економічного розвитку як ключовий імператив загальнодержавної політики // Вісник інституту економічного прогнозування, 2004. – С.3-8.
 4. Кривенко Л.В. «Качества труда и факторы его повышения при переходе к рыночным отношениям». Автореферат дис. на соискат. д.э.н. - Киев. – 1991. 1,0 п.л.
 5. Кривенко Л.В. Стратегические ориентиры формирования целостной модели конкурентного рынка труда в контексте европейских интеграционных процессов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Спеціальний випуск “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії”. - 2000. -№ 15-2. – С. 74-80.
 6. А.Епифанов, Л.Кривенко, С.Кривенко. Межстрановая миграция населения и европейский рынок труда в контексте интеграционных процессов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Спец. випуск № 18. – 2001. – С.161-167.
 7. Кривенко Л.В., Кривенко С.В. Людський потенціал – найважливіший стратегічний ресурс інноваційного розвитку економіки / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми управління інноваційною діяльністю: Збірник наукових праць. Випуск 4 (ХХХV)/ НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2002. – С.66-72.
 8. Кривенко Л.В., Кривенко С.В. Выбор оптимальной региональной стратегии социально-экономического развития – основа формирования эффективной региональной политики / Социально-экономические аспекты промышленной политики: теоретические аспекты регионального развития и модели инновационного развития территорий // Современные проблемы социально-экономического развития регионов Украины: Материалы докладов Всеукраинской научно-практической конференции (Донецк – Мелекено, 9-10 сентября 2002 г.). – Т.1: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Институт экономики промышленности. – Донецк, 2002. – С.195-200.
 9. Кривенко Л.В. Научно-технологическое и инновационное развитие – стратегические контуры экономического роста и конкурентоспособности // Науковий Вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія “Економічні науки”. - № 6(3). – 2002. – С.14-18.
 10. Кривенко Л.В. Дмитриченко Л.І. Кривенко С.В. Методология исследования экономических циклов Вісник Тернопільського нац. економ. універ. Вип.. 5. – 2007. – С. 40-44
 11. Дмитриченко Л.І., Кривенко Л.В. Стратегия инновационного развития национальной системы образования и науки // Стратегія інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції вчених, студентів і практиків (Ласпі, Автономна республіка Крим, 9-10 жовтня 2008) / Голов. ред.. С.В. Смерічевська. – Донецьк: Норд-Прес, 2008. – С. 68 – 72.
 12. Кривенко Л.В., Мілашенко В.М. Інноваційна стратегія розвитку підприємства: ключові орієнтири // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 242: В 4 т. – Т.1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 73 – 79.
 13.   Кривенко Л.В. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності малого бізнесу в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 241: В 5 т. – Т IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – 251 с. – С. 940 – 947.
 14.   Кривенко Л.В. Сучасна стратегія корпоративної культури організації: проблеми і перспективи // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. - №1 (4). – С. 152 – 155.
 15. Кривенко Л.В., Дмитриченко Л.І. Розвиток людського потенціалу: освітньо-іноваційний аспект // Вісник ДНУ. Серія В. Економіка і право. Спецвипуск, Т. 1. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 23 – 28.
 16. Krivenko Larissa “Theoretical-methodological concepts of market strategy of a firm in the process of integration of Ukraine into the EU/ Osteuropa- Wirtschaft № 4, Dezember 1999.- S. 392-402.
 17. Кривенко Л.В., Мелешко О.В. Населення як чинник розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №1 (103). – С. 185 – 192.
 18. Кривенко Л.В. Грошово-кредитні засоби регулювання економіки [Текст]: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.В. Кривенко; [Л.В. Кривенко, О.М. Дутченко, М.І. Синюченко та ін.]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 210 с.
 19. Кривенко Л.В. Глобальна економічна криза 2008 – 2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні» розділ 1.1.1. Ринкова економіка – потенційне джерело криз // Глобальна економічна криза 2008 – 2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні: монографія / [В.П. Антонюк, С.С. Аптекар, Н.А. Балтачеєва та ін.]; під заг. Ред. В.І. Ляшенка. – Донецьк: Юго-Влсток, 2010 – 414 с. – С. 9 – 16.
 20. Кривенко, Л.В. Интеллектуальная собственность в условиях новой экономики [Текст] / Л.В. Кривенко // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави [Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (11 – 12 листопада 2010 р.)] В 4 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010. – 172 с. – С. 42 – 44.
 21. Кривенко, Л.В. Розділ 4.2. Стратегія інноваційного розвитку в контексті забезпечення економічної безпеки України [Текст] / Л.В. Кривенко, С.В. Кривенко // Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. – С. 458 – 471.
 22. Кривенко Л.В. Соціально-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку / Л. В. Кривенко // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2. – С. 33–37.
 23. Кривенко Л.В. Ринок венчурного капіталу: особливості механізму функціонування // Збірник управління розвитком соціально-економічних систем : глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання. Праці 12 Міжнародної наукової конференції. Том ІІІ. Донецьк 2011. – С. 233 – 235.
 24. Кривенко, Л.В. Формування інноваційної моделі розвитку України – запорука економічного зростання / Л.В. Кривенко, В.М. Милашенко // Вісник УАБС. – 2011. - №2 (31). – С. 16 – 20.
 25. Кривенко, Л.В. Человеческий капитал как фактор экономического роста в постиндустриальном измерении [Текст] / Л.В. Кривенко, В.М. Милашенко // Механізм регулювання економіки. – 2011. - №4. – С. 147 – 153.
 26. Кривенко, Л.В. Конкурентная стратегия предприятия: теория, методология, практика: монография / Л.В. Кривенко. – Полтава: ПУЭТ, 2012. – 256 с.
 27. Кривенко, Л.В. Современная концепция развития системы научно-образовательных услуг // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сб. нау. тр. – Албена-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2012 – 366 с. – С. 160 – 163.

Нагороди, премії: Почесна грамота Голови Обласної державної адміністрації (2009 рік); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2009 рік); Почесна грамота Національного банку України із врученням пам’ятного значка (2006 рік); Почесна грамота Української академії банківської справи (2006 рік), Почесна грамота УАБС (2010 рік).

Контактна інформація: робочий телефон 619-913, електрона пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.