Кафедра міжнародної економіки

 
 
Сайт кафедри

Петрушенко Юрій Миколайович
завідувач кафедри,
доцент,
кандидат економічних наук.

Загальна інформація.

Кафедра міжнародної економіки – одна з наймолодших в академії, вона працює з вересня 2005 року. Професорсько-викладацький склад кафедри сформовано з молодих висококваліфікованих фахівців, які мають практичний та науковий досвід роботи. Це дозволяє їм здійснювати викладання дисциплін на рівні сучасних світових вимог.

У складі кафедри працюють 15 співробітників, в тому числі 3 доктори економічних наук, професори та 6 кандидатів економічних наук, доцентів, 1 старший викладач, 4 асистенти і 1 викладач-стажист. Навчальний процес забезпечують старший лаборант та секретар-перекладач.

Своє головне завдання кафедра вбачає не тільки в якісному викладанні дисциплін міжнародного спрямування, а й у проведенні наукових досліджень з міжнародно-банківської тематики, поетапному запровадженні принципів Болонського процесу в організації навчання.

На кафедрі розробляється сучасна модель підготовки фахівців у сфері міжнародної економіки, яка базується на вивченні фундаментальної економічної теорії та новітньої практики організації і здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Для забезпечення фахової підготовки за різними спеціальностями на кафедрі викладається близько 30 дисциплін, для яких постійно створюється та удосконалюється сучасне методичне забезпечення:

 • "Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності";
 • "Міжнародна економіка";
 • "Міжнародні валютно-кредитні відносини";
 • "Облік у зарубіжних країнах";
 • "Основи зовнішньоекономічної діяльності";
 • "Фінансові системи зарубіжних країн";
 • "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн";
 • "Біржі та біржова діяльність";
 • "Міжнародний маркетинг";
 • "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності";
 • "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку";
 • "Міжнародні стратегії економічного розвитку";
 • "Митне регулювання";
 • "Управління міжнародними проектами";
 • "Міжнародний менеджмент";
 • "Менеджмент персоналу";
 • "Світова економіка";
 • "Міжнародні бізнес-комунікації";
 • "Кон’юнктура світових товарних і фінансових ринків";
 • "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції";
 • "Міжнародний ринок праці й зайнятість";
 • "Глобальна економіка";
 • "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства";
 • "Міжнародні організації";
 • "Міжнародний економічний аналіз";
 • "Міжнародна торгівля";
 • "Міжнародна інвестиційна діяльність";
 • "Транснаціональні корпорації і банки".

Викладачі кафедри міжнародної економіки читають дисципліни для студентів обліково-фінансового, юридичного факультету та факультету банківських технологій на денній та заочній формах навчання.

З часу створення кафедра здійснює різнопланову за тематикою та формами наукову роботу. Викладачами кафедри підготовлено більше 20 методичних розробок, опубліковано більше 20 монографій і навчальних посібників, серед яких:

 • Міжнародні фінанси [текст] : навч. посіб. / [І.І.Д'яконова, М.І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.]; за ред.. М.І. Макаренка та І.І. Д'яконової. – К.: "центр учбової літератури", 2013. – 548 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-1594 від 06.02.2012 р.)
 • Грошово-кредитне регулювання макроекономічної динаміки [Текст]: монографія /М.І. Макаренко, К.М. Жулінська. – Суми: ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2013. – 204 с.
 • Euroasian perspectives of the banking systems development / [M. Makarenko, A. Kostyuk, I. Dyakonova, О. Kostyuk, L. Khomytenko, Y. Chala, V. Dudchenko, T. Medvid, Lin Michelle, Lin Suzanne, Omet Ghassan ] edited by A. Kostyuk, М. Lin, G. Omet. – Sumy : Virtus Interpress. – 2011. – 167 p.
 • Kostyuk A. Evolution of Corporate Governance in Banks / edited by Alexander N. Kostyuk, Michele Pizzo, Mitsuru Mizuno. – Sumy, Virtusinterpress, 2012. – 294 p.
 • Макаренко М.І. Стратегія інфляційного таргетування в системі грошово-кредитної політики держави: Монографія/Макаренко М.І., Д’яконова І.І., Журавка Ф.О. та ін. – Суми:ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 108 с.
 • Костюк О.М. Корпоративне управління у банку: Монографія / О.М. Костюк. - Суми:ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. - 332 с.
 • Д’яконова І.І. Модернізація банківського нагляду в Україні: Монографія / І.І. Д’яконова. - Суми: ВТО "Університетська книга", 2008. – 279 с.
 • Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України: Монографія / Ф.О. Журавка. – Суми: Ділові перспективи, УАБС, 2008. – 334 с.
 • Д’яконова І.І. У ефективності банківської системи-економічне зростання України: Монографія / І.І. Д’яконова. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 92 с.
 • Макаренко М.І Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках: Монографія / М.І.Макаренко, Т.Г.Савченко. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 238 с.
 • Kostyuk A. Cоrporate board practices: Монографія / О.М. Костюк. - Суми: "Віртус Інтерпрес", 2007. – 379 с.
 • Kostyuk A. Corporate governance: Підручник / Kostyuk A., Udo G.Braendle, R.Apreda. -Суми: "Віртус Інтерпрес", 2007. – 379 с.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • інтеграційний розвиток економіки України;
 • грошово-кредитна політика в зарубіжних країнах;
 • зарубіжний досвід корпоративного управління;
 • валютно-кредитне і фінансове регулювання економіки.

Дослідження мають фундаментальний характер. При їх проведенні використовуються новітні технології економічного аналізу, презентації результатів розробок.

Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародної економіки бере активну участь у науково-практичних конференціях, зокрема у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції "Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика".

На кафедрі проводиться кропітка робота з підготовки висококваліфікованих наукових кадрів - від часу створення кафедри здійснено захист трьох докторських та трьох кандидатських дисертацій.

На сьогодні науково-педагогічний потенціал кафедри зосереджений на активізації наукової роботи студентів та аспірантів з метою виявлення обдарованої молоді для подальшого навчання в аспірантурі, формуванні для кафедри висококваліфікованих кадрів із сучасним мисленням, вільним володінням іноземними мовами та комп'ютерними технологіями.

Студенти активно залучаються до виконання курсових робіт з урахуванням останніх наукових досліджень, беруть участь у міжнародних студентських конференціях та олімпіадах. Викладачі кафедри керують науковими студентськими гуртками, надають допомогу в підготовці якісних доповідей на семінари та конференції, залучають до роботи за науково-дослідними темами академії.

Кафедра міжнародної економіки співпрацює з кафедрою світової економіки Фінансової академії при Уряді Російської Федерації, де проходили підвищення кваліфікації наші викладачі та неодноразово відвідували конференції, що проводилися російськими колегами (http://www.fa.ru). Також викладачі приймають активну участь у програмі стажування студентів у Вищій школі Бундесбанку у Німеччині. З лекціями до Академії приїзджають викладачі з Банківської школи Познані (http://www.wsb.poznan.pl). Налагоджені зв’язки з іншими навчальними закладами: Кембріджський університет, школа права (Великобританія), Університет Десема (Аргентина) (http://cegopp.cema.edu.ar/indexeng.php), Університет Кальярі (Італія), Університет Гани, Школа бізнесу (Гана), Університет Вест Індії, Школа бізнесу (Трінідад і Тобаго), Манчестерський університет, Школа права (Великобританія), Університет Мейджі (Японія), Університет Калабрії (Італія), Університет Брунель, Школа бізнесу (Великобританія), Університет Монаш, Центр корпоративного управління (Австралія), Університет Нанкай, Центр Корпоративного управління (Китай), Університет Карлсрує, Інститут економіки та управління підприємством (Німеччина), Університет Кейптауна (ПАР), Університет Путра (Малайзія) (http://econ.upm.edu.my/ijem/editorial.htm), Університет Баз (Великобританія) (http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=237).

Контактні данні:
вул. Петропавлівська, 57,
навч. корп. №2, ауд. 301, 320-323,
тел. (0542) 665-042