Кафедра теоретичної і прикладної економіки

 
  Сайт кафедри

Кривенко Лариса Володимирівна
завідувач кафедри,
професор,
доктор економічних наук

Загальні відомості

Кафедра теоретичної і прикладної економіки була створена у вересні 2005 року на базі двох кафедр – економічної теорії та регіональної економіки. На кафедру покладені завдання підготовки майбутніх фахівців з базових фундаментальних економічних дисциплін теоретичного і прикладного характеру.

Загальна кількість співробітників – 11 чоловік: 2 професори, к.е.н. – 8, з них – 7 доцентів, 1 ст. викладач; асистентів – 1.


Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • "Економіка підприємства";
 • "Економіка праці і соціально-трудові відносини";
 • "Історія економіки та економічної думки";
 • "Макроекономіка";
 • "Мікроекономіка";
 • "Сучасні економічні теорії";
 • "Політекономія";
 • "Інноваційний розвиток підприємства";
 • "Економічна теорія".

Методична робота

Методична робота кафедри охоплює всі етапи забезпечення навчального процесу – складання навчальних робочих програм, розробку курсу лекцій, підготовку завдань до практичних і семінарських занять, складання екзаменаційних білетів, тестових завдань, завдань для проміжного і підсумкового контролю знань.

Ведеться постійна робота над удосконаленням існуючих та підготовкою нових навчально-методичних матеріалів з урахуванням вимог переходу освіти до реалізації положень Болонської конвенції.

Протягом 2013-2014 н.р. вийшли такі навчально-методичні розробки:

 • Політична економія [Текст] : методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (Банківські технології і процеси), 6.030509 – "Облік і аудит", 6.030503 – "Міжнародна економіка", 6.030502 – "Економічна кібернетика", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [уклад. М.І. Синюченко]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 118 с.
 • Історія економіки та економічної думки: методичні рекомендації для студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [уклад. І.В. Ткаченко]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ" , 2013. – 62 с.

Готуються до друку:

 • методичні матеріали до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за усіма економічними напрямами підготовки (Дутченко О.М., Шамота Г.М., Гузь М.М.)

Викладачами кафедри широко використовуються інноваційні методи активізації навчального процесу, тобто навчальні технології, що застосовуються для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисциплін (проблемні лекції, лекції-презентації по темам курсів, семінари–дискусії, мозкові атаки, презентації, дидактичні ігри тощо).

У травні 2014 року кафедрою буде проведено IV Міжвузівський науково-методичний семінар на тему: "Сучасні проблеми методики викладання економічних дисциплін". В семінарі планують приймати участь викладачі Сумського державного університету, Сумського національного аграрного університету та Харківського філіалу Харківського Національного університету внутрішніх справ.

Основні напрямки науково-дослідної роботи

Науково-дослідна діяльність викладачів кафедри у 2013-2014 навчальному році здійснювалася за наступними напрямами:

 1. виконання науково-дослідної теми "Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції" (викладачі кафедри).
 2. підготовка до друку навчального посібника з грифом МОН України "Макроекономіка [Текст] : навчальний посібник / [уклад.: М.І. Макаренко, Т.О. Семененко, Д.В. Олексіч, М.М. Гузь] ; під заг. ред. проф. М.І. Макаренко. Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 237 с."
 3. підготовка до друку навчальних посібників без грифу МОН України:
  • Мікроекономіка: Навчальний посібник. Частина 1 / [уклад.: Н.М. Нілова, Т.О. Семененко, Т.І, Гончарук, Д.В. Олексіч] – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2014 – 172 с.
  • Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [уклад.: Є.О. Балацький, О.М. Дутченко, Г.М. Шамота та ін.]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 186 с.
 4. підготовка науково-педагогічних кадрів шляхом навчання в аспірантурі (2 чол. – аспіранти денної та заочної форм навчання);
 5. співпраця з фаховими виданнями України та підготовка статей викладачами кафедри;
 6. участь викладачів кафедри у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях;
 7. організація і керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Викладачами кафедри також здійснюється активна робота у напрямку формування належного навчально-методичного забезпечення в умовах інтеграції України в ЄС в контексті Болонського процесу.

Було опубліковано 4 монографії у співавторстві:

 • Современная парадигма корпоративного управления в контексте антикризисной стратегии [Текст] / Л.В. Кривенко, С.В. Овчаренко // Современный менеджмент: эффективные подходы к управлению / [авт. кол. : Ю.Н. Арсеньев, Т.Ю. Давыдова, И.Ю. Лебедева и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2014. – 267 с. – С. 227 – 241.
 • Дослідження та класифікація основних підходів до визначення сутності інновацій [Текст] / Д.В. Олексіч // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко – Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2014. – Частина 2. – С. 53-65. (0,865 д. а.)
 • Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств" за загальною редакцією: Колективна монографія у 4 т./ за ред. О.А. Паршиной – Дніпропетровськ: "Герда", 2013. – Т.4.-325с. / Г.М. Шамота. Портфельний підхід в управлінні інноваційними проектами на підприємстві. - с.289-303.
 • Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит:галузевий аспект: Колективна монографія у 2 т./ за ред.П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: "Герда", 2013. –Т.1.-358с. / Г.М. Шамота. Основи удосконалення організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання. - с.154-166.

Викладачами кафедри постійно здійснюється рецензування дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук, монографій, навчальних посібників.

Викладачі кафедри теоретичної і прикладної економіки завжди приділяли велику увагу проведенню наукових досліджень та оприлюдненню отриманих результатів у фахових економічних виданнях і на науково-практичних конференціях. Не став виключенням і 2013-2014 н.р., протягом якого професорсько-викладацький склад кафедри взяв участь у 12 наукових конференціях та підготував 30 наукових праць. Підготовка аспірантів та здобувачів здійснюється відповідно до затверджених індивідуальних планів.

Наукова робота зі студентами

Кафедра проводить активну роботу зі студентами.

Протягом 2013-2014 н.р.:

 • Проведена XVІI Всеукраїнська науково-практична конференція: "Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє". У роботі секції: "Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні та практичні засади" по кафедрі теоретичної і прикладної економіки виступили з доповідями 20 студентів.
 • Студенти академії під керівництвом к.е.н., доцента Дутченко О.М. взяли участь в ІІ етапі Всекраїнськой студентської олімпіади зі спеціальності "Економіка підприємства".
 • Студенти академії під керівництвом к.е.н., доцента Нілової Н.М. прийняли участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни: "Економічна теорія".

Підвищення кваліфікації

У квітні 2014 року К.е.н., доцент Олексіч Д.В. та к.е.н., ст. викладач Гузь М.М. підвищили свою кваліфікацію в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "Економічна теорія" з 07 по 18.04.2014. Сертифікати від 18.04.2014 № 12СПВ 006506 та № 12СПВ 006504 відповідно.

Контактні данні:
вул. Петропавлівська, 57,
навч. корп. №2, ауд. 315, 316, 317,
тел. (0542) 665-013