Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
 
  Сайт кафедри

Журавка Федір Олександрович
Завідувач кафедри – професор.

Загальна інформація.

Кафедра заснована на підставі наказу ректора УАБС від 2 липня 1998 року № 165-уч.

У складі кафедри – 24 співробітники, в тому числі докторів наук, професорів – 1; докторів наук, доцентів – 1; кандидатів наук, доцентів – 11; кандидатів наук, старших викладачів – 3; асистентів – 5; старших лаборантів – 2; технік – 1.

На кафедрі викладаються фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр": Аналіз господарської діяльності, Аудит, Бухгалтерський облік, контроль і аудит, Бухгалтерський облік, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Внутрішньогосподарський контроль, Державний фінансовий контроль, Економічний аналіз, Звітність банку, Звітність підприємств, Інформаційна система "1С: бухгалтерія", Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, Історія бухгалтерського обліку, Методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, Облік в бюджетних установах, Облік в галузях економічної діяльності, Облік і звітність в оподаткуванні, Облік на малих підприємствах, Облік та аудит у банках, Облік та звітність за міжнародними стандартами, Облік у банку, Операції з похідними фінансовими інструментами та їх облік, Організація бухгалтерського обліку, Організація бухгалтерського обліку в банку, Організація і методика аудиту, Основи фінансового контролю і аудиту, Податкова звітність, Професійні стандарти бухгалтерського обліку, Системи обробки економічної інформації, Статистика, Статистичний облік, Стратегічний аналіз, Судова бухгалтерія, Судово-бухгалтерська експертиза, Управлінський облік, Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ.

Викладачами кафедри підготовлено понад 150 методичних розробок, опубліковано понад 500 наукових робіт, в т.ч. понад 50 монографій, брошур, навчальних посібників та підручників.

На кафедрі проводяться наукові дослідження за темами:

  • "Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів" (номер державної реєстрації 0109U006782);
  • "Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу" (номер державної реєстрації 0107U012112).

При кафедрі діють наступні секції прикладних економічних наук, до яких залучаються студенти III–V курсів:

Секція 1 "Проблеми організації обліку, аналізу і аудиту", (керівник – канд. екон. наук, доцент Винниченко Н.В.);

Секція 2 "Економічний аналіз в біржовій торгівлі", (керівник – канд. екон. наук, доцент Пластун О.Л.).

Контактні данні:
вул. Петропавлівська, 57,
навч. корп. № 3, ауд. 204, 205, 206,
тел.: (0542) 665-092