Global Impact Factor

14 січня 2013 року редакційна колегія журналів "Corporate Ownership and Control" ("Корпоративна власність та контроль"), "Corporate Board: role, duties and composition" ("Рада директорів: роль, обов’язки та склад"), "Risk Governance and Control: Financial Markets&Institutions" ("Управління ризиками та контроль: фінансові ринки та інститути"), "Journal of Governance and Regulation" ("Управління та регулюваня"), що випускаються видавництвом "Virtus Interpress" за сприяння Міжнародного центру з корпоративного управління та банківської справи УАБС, головним редактором яких є доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки академії О.М. Костюк, отримала підтвердження щодо включення цих журналів до міжнародної наукометричної бази Global Impact Factor.

Рейтингування журналів відбувається на основі індексу GIF, який включає оцінку за кількістю опублікованих статей, а також за їх якістю, що визначається за такими ключовими напрямками як новизна дослідження; наукова цінність результатів; якість рецензування; регулярність публікації; якість технічного редагування. Зазначимо, що якість публікацій у всіх журналах помітно зросла у 2013 році порівняно з попереднім, про що свідчить зростання індексу GIF для кожного з журналів:

Заслуговує уваги той факт, що якість публікації вищезазначених журналів є досить високою навіть у порівнянні з іншими міжнародними журналами економічної спрямованості. Так, у 2013 році імпакт-фактор журналу "Economics and Business Letters" (Іспанія) склав 0,415; журналу "Mathematical Finance Letters" (Великобританія) – 0,257; журналу "European Academic Research" (Румунія) – 0,485; "Business Management Dynamics" (Великобританія) – 0,526; журналу "International Journal of Management, Economics and Social Sciences" (США) – 0,365.

Включення видань до міжнародних наукометричних баз, у тому числі Global Impact Factor, є однією з передумов зростання міжнародного іміджу академії та свідчить про поступову інтеграцію вітчизняної наукової думки у світовий простір.