Спеціалізована вчена рада

В Українській академії банківської справи спеціалізована вчена рада функціонує з 1997 року.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2013 року №893 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад" в Українській академії банківської справи утворена спеціалізована вчена рада Д 55.081.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" строком на три роки та затверджено її склад:

За часи існування спеціалізованої вченої раді в академії захистили дисертації понад 160 здобувачів.

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

1. Формула спеціальності

Гроші, фінанси і кредит – це наукова спеціальність, яка досліджує рух фінансових ресурсів, формування та використання капіталу, доходів і грошових фондів, що опосередковують розподіл та перерозподіл вартості ВВП у суспільстві на макрорівні, а також грошову, фінансову і кредитну системи та їх інституційну інфраструктуру, функціонування державних фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансову внутрішню і зовнішню політику держави та її складові.

2. Напрями дослідження

 1. Попит та пропозиція грошей, механізми грошово-кредитного регулювання. Фіскальна і монетарна політика, їх координація; інфляція і стабілізація грошей.
 2. Фінансова система, основні напрями її реструктуризації.
 3. Фінансова політика держави та інструменти її реалізації.
 4. Фінансове прогнозування, планування і регулювання.
 5. Фінансове забезпечення галузей соціальної сфери.
 6. Державне фінансове господарство. Державний бюджет, бюджетний устрій і бюджетна система, бюджетний процес. Бюджетна політика держави, бюджетний менеджмент.
 7. Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. Доходи і видатки бюджету як засіб реалізації соціально-економічної політики держави.
 8. Бюджетний дефіцит і система дефіцитного фінансування.
 9. Місцеві фінанси і місцеве оподаткування. Фіскальний (бюджетний) федералізм, міжбюджетні відносини. Система бюджетного і фінансового вирівнювання.
 10. Державні та недержавні фонди цільового призначення.
 11. Державний фінансовий контроль і аудит, фінансовий моніторинг.
 12. Фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів.
 13. Теорія і практика оподаткування, форми та методи оподаткування, податкова система і податкова політика держави. Податковий менеджмент.
 14. Податкове рахівництво, адміністрування податків і податковий контроль.
 15. Державний кредит і державний борг, система управління внутрішнім і зовнішнім державним боргом.
 16. Фінансовий ринок та його сегментація, інструменти та інфраструктура ринку цінних паперів. Портфельне інвестування. Держава на фінансовому ринку.
 17. Фондовий ринок, фондова біржа і біржові операції.
 18. Хеджування фінансових ризиків. Ринок похідних фінансових інструментів.
 19. Ринок фінансових послуг.
 20. Теоретичні й практичні проблеми розвитку страхування, його основні форми, види і галузі.
 21. Перестрахування на внутрішньому і зовнішніх ринках.
 22. Страховий менеджмент.
 23. Страховий ринок, закономірності й перспективи його розвитку в Україні, страхові послуги та особливості їх реалізації.
 24. Страховий маркетинг та напрямки його активізації.
 25. Формування та розміщення страхових резервів.
 26. Забезпечення фінансової надійності страховиків.
 27. Формування і функціонування ринку кредитних ресурсів, кредитна система.
 28. Механізм функціонування банківської системи, організація і управління діяльності банків, маркетинг у банківських операціях.
 29. Іпотечне кредитування, лізинг у банківській діяльності, інвестиційна діяльність банків.
 30. Механізм банківського кредитування та його особливості в окремих галузях та сферах економіки.
 31. Організація безготівкових і готівкових розрахунків.
 32. Фінансовий менеджмент в банку.
 33. Операції з іноземною валютою, валютне регулювання і платіжний баланс.