Практика

Поєднання теорії і практики – один із основних принципів підготовки фахівців Української академії банківської справи.

Послідовне набуття студентами практичних навичок професійної діяльності на конкретному робочому місці забезпечується під час проведення навчальної, виробничої та переддипломної практик.

Налагодження ділових контактів з державними, фінансово-кредитними установами та підприємствами різної форми власності Сумської області та інших регіонів України дають змогу організувати проведення навчальної, виробничої та переддипломної практики студентів в управліннях, дирекціях, філіях, відділеннях банків, на підприємствах, а студентам-випускникам академії – додаткові можливості працевлаштування.

Академія забезпечує всіх студентів місцями проходження практики.   Бази практики студентів академії – це провідні баки, страхові компанії, інші фінансово-кредитні установи, підприємства, організації, органи державної влади та місцевого самоврядування. Студенти мають можливість вибрати самостійно базу практики згідно зі своїми професійними інтересами, тематикою курсових, наукових, дипломної робіт, можливим працевлаштуванням, місцями постійного проживання.

Навчальна практика

Навчальна практика проводиться для студентів 3-го курсу напряму "Правознавство". У процесі проходження практика наближає студентів до майбутньої професії, сприяє розвитку їх творчих здібностей, навичок, ділового спілкування у колективі. Завданням навчальної практики є формування у студентів уявлення про місце і роль установ, підприємств та організацій державної форми власності в ринковій економіці країни, правової основи їх функціонування, а також причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ і процесів, які впливають на стабільність суб’єктів господарювання . Програмою навчальної практики проходження передбачено в державних установах, організаціях та підприємствах.

Виробнича практика та переддипломна практика

Виробнича практика студентів відбувається за межами академії і цей вид навчання дає змогу реалізувати специфічні форми активізації пізнавальної діяльності, оскільки індивідуальна робота студента супроводжується консультаціями не лише викладачів, а й фахівців-практиків. Виконання фахових доручень, діалогова форма спілкування з керівниками практики, самостійна постановка пошукових завдань сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань, усвідомленню необхідності безперервного їх оновлення та вдосконалення.

Переддипломна практика є логічним завершенням виробничого навчання. Це заключний етап підготовки студента до самостійної діяльності з фаху, етап узагальнюючого осмислення набутих знань, умінь та навичок. Мета практики – виконання кожним студентом індивідуального завдання, збір матеріалів для написання випускної та дипломних робіт. В ході практики професійні знання, уміння і навички творчо реалізуються для прийняття самостійних рішень.

Програмами виробничої та переддипломних практик проходження передбачено в державних, фінансово-кредитних установах та організаціях , на підприємствах різної форми власності.

Порядок організації практики

Організація практичного навчання студентів в академії здійснюється відповідно до затверджених нормативно-правових документів: Закону України "Про вищу освіту", Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України,   Положення про проходження практики студентами вищих навчальних закладів України.

Відповідно до навчальних планів спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, графіка навчального процесу в академії передбачені такі види практики:

  • навчальна – ІІІ курс напрям підготовки "Правознавство";
  • виробнича – ІІІ, V курси;
  • переддипломна – ІV, V курс (денна форма навчання), V, VІ курс (заочна форма навчання).

Всі види практики проводяться відповідно до затвердженого   графіку проведення практики. Направлення на практику здійснюється відповідно до   договорів на проведення практики студентів.

Проходження практики відбувається відповідно до програм навчальної, виробничої та переддипломної практик. Ці програми, а також вимоги до оформлення звітів з проходження практики викладені в методичних рекомендаціях щодо проходження практики, які розміщені на сайтах випускаючих кафедр.